Thông báo TKB, danh sách 2 lớp D10VT6 và D10CN6 (và danh sách các lớp D10VT1-5; D10CN1-5)

Thông báo TKB các lớp học lại đợt từ 21/02 đến 03/6/2011
23/01/2011
Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2010-2011 (15/2 đến 28/02/2011)
16/02/2011
Show all

(18/02/2011), phòng GV&CTSV thông báo:

1- Danh sách lớp, TKB của 2 lớp D10CN6 và D10VT6 học từ 21/02/2011 (File 1)

2- Danh sách sinh viên các lớp D10CN1-5 và D10VT1-5 được bố trí lại (File 2)

Trân trọng!

———————-

Thông báo số 18/GV&CTSV, ngày 14/02/2011 của phòng GV&CTSV.

THÔNG BÁO

          V/v: Thành lập 2 lớp đại học ngành ĐTVT và CNTT khóa 2010

Kính gửi:     Các lớp sinh viên đại học ngành ĐTVT và CNTT khóa 2010

                          

Thực hiện kế hoạch tổ chức, thành lập 2 lớp đại học ngành ĐTVT và CNTT khóa 2010 của Học viện, phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch thành lập 2 lớp mới và việc tổ chức lại các lớp đại học ngành ĐTVT và CNTT khóa 2010 như sau:

  1. Việc thành lập 2 lớp mới: D10VTA (ngành ĐTVT) và D10CNA (ngành CNTT)
  2. a) Danh sách lớp: Sinh viên của 2 lớp mới được điều chuyển từ các lớp đại học khóa 2010 ngành ĐTVT và ngành CNTT tương ứng căn cứ vào kết quả thi tuyển sinh năm 2010 (21 điểm trở lên) và 50 sinh viên có điểm TBC học tập kỳ 1 (tại thời điểm công bố kết quả thi ngày 11/02/2011) theo  danh sách kèm theo
  3. b) Các GVCN lớp:  Lớp D10VTA: Thầy Lê Nhật Thăng-Giảng viên Khoa VT1; Lớp D10CNA: Thầy Nguyễn Duy Phương – Giảng viên Khoa CNTT1;
  4. c) Các Khoa và GVCN tổ chức gặp sinh viên để phổ biến chung về công tác tổ chức lớp:

+ Lớp D10VTA: 16h30-17h30, thứ 4, ngày 16/02/2011 tại HT số 1;

+ Lớp D10CNA: 17h45-18h30, thứ 4, ngày 16/02/2011 tại HT số 1.

Phòng GV&CTSV yêu cầu BCS các lớp D10VT1-5 và D10CN1-5 cùng những sinh viên có tên trong danh sách có mặt đông đủ, đúng giờ để được phổ biến, giải đáp và hướng dẫn.

  1. d) Thời khóa biểu: các lớp học chính thức từ ngày 21/02/2011 theo TKB chi tiết kèm theo.
  2. Về việc tổ chức lại các lớp đại học ngày ĐTVT và CNTT khóa 2010
  3. a) Các lớp D10VTA và D10CNA: những sinh viên có tên trong danh sách 2 lớp này sẽ chính thức học theo TKB của lớp mới kể từ ngày 21/02/2011. Mọi quyền lợi, chế độ liên quan của học kỳ 1 năm học 2010-2011 được thực hiện theo lớp cũ. Trường hợp sinh viên chuyển đi có tham gia BCS lớp, BCH chi đoàn các lớp cũ, phải có trách nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ có liên quan của BCS lớp, của BCH chi đoàn các lớp cũ tính đến hết học kỳ 1 năm học 2010-2011.
  4. b) Các lớp D10VT1-5 và D10CN1-5 vẫn được tổ chức như cũ (trừ những sinh viên đã chuyển đi). Danh sách các lớp sẽ được phòng GV&CTSV thông báo lại trước ngày 18/02/2011.
  5. c) Tổ chức BCS, BCH chi đoàn các lớp: Các lớp liên quan tổ chức bầu BCS lớp, BCH chi đoàn mới (hoặc bầu bổ sung BCS lớp, BCH chi đoàn nếu có sinh viên chuyển đi tham gia BCS lớp, BCH chi đoàn). Danh sách BCS lớp, BCH chi đoàn mới (hoặc bổ sung) các lớp gửi báo cáo GVCN, phòng GV&CTSV và Đoàn Thanh niên Học viện trước ngày 25/02/2011.
  6. Thành lập lớp ôn luyện tham dự đội tuyển Olympic Toán học sinh viên năm 2011 của Học viện từ những sinh viên có kết quả học tập tốt các môn Giải tích và Đại số của khóa 2010. Những sinh viên này sẽ dự học các buổi tối từ ngày 21/02/2011 (danh sách lớp phòng GV&CTSV sẽ thông báo trước ngày 18/02/2011).

Phòng GV&CTSV thông báo tới tất cả các lớp sinh viên biết để thực hiện. Phòng GV&CTSV đề nghị các Khoa và đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện.

File 1
File 2