Thông báo: Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020 (dự kiến)

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên tốt nghiệp tháng 12/2019
10/12/2019
Kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 1 năm học 2019-2020
16/12/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

– Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020;

– Căn cứ bản phân công giảng dạy của các Khoa/Bộ môn;

Phòng Giáo vụ Thông báo kế hoạch giảng dạy – học tập dự kiến của học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 như sau:

1. Thời gian học: Từ 03/02 đến 31/05/2020

2. Thời gian thi: Từ 01/06 đến 28/06/2020;

3. Chi tiết: theo file gửi kèm.

Phòng Giáo vụ yêu cầu các Sinh viên căn cứ TKB để lập kế hoạch học tập cá nhân và đăng ký lịch học theo Kế hoạch đăng ký môn học đã công bố.

Trân trọng ./.

 

Tải về:  Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020 (dự kiến)