Thông báo: Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 (dự kiến)

Thông báo: DSSV dự kiến được xét chuẩn đầu ra khóa 2014,2015,2016 đợt tháng 7/2020
24/07/2020
Thông báo: kế hoạch thu nợ của sinh viên từ học kỳ II năm học 2019-2020 trở về trước các lớp đại học, cao đẳng và liên thông đại học (lần 4)
27/07/2020

Phòng Giáo vụ thông báo:

– Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021;

– Căn cứ bản phân công giảng dạy của các Khoa/Bộ môn;

Phòng Giáo vụ Thông báo kế hoạch giảng dạy – học tập dự kiến của học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

Sinh viên xem trên hệ thống QLĐT: http://qldt.ptit.edu.vn, hoặc file gửi kèm.

Đề nghị các Sinh viên căn cứ TKB để lập kế hoạch học tập cá nhân và đăng ký lịch học theo Kế hoạch đăng ký môn học đã công bố.

Trân trọng ./.

Tải về: TKB hoc ky 1 nam hoc 2020-2021 (Cong bo)