Thông báo: Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 (dự kiến)

Thông báo Về việc rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chính quy chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2015 các ngành Kỹ thuật (các lớp D15ĐTTT, CNKTĐ-ĐT, CNTT, ATTT, CNĐPT, TTĐPT)
31/05/2019
Thông báo Kế hoạch nghỉ hè, kỳ học phụ (kỳ hè), kỳ thi phụ Học kỳ 2 năm học 2018-2019 và Lịch học Học kỳ 1 năm học 2019-2020
05/06/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020; Căn cứ phân công giảng dạy của các Khoa/ Bộ môn; Phòng Giáo vụ công bố TKB các lớp môn học – học phần tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2019-2020, cụ thể:

– Thời gian học: từ 11/08 đến 08/12/2019

– Thời gian thi: Từ 09/12/2019 đến 05/01/2020

– Lưu ý:

– Các lớp khóa 2016 chuyên ngành Công nghệ phần mềm – ngành CNTT học học phần Các hệ thống phân tán (INT1405) thay cho học phần CSDL & GT nâng cao trên java (INT14101)

-Các lớp khóa 2016 chuyên ngành Internet Marketting (IMR) và Phân tích Marketting (PTMR) có các học phần: Marketing qua phương tiện truyền thông (MAR1406) nhóm 01, Phân tích Marketing (MAR1437) nhóm 01 và Tổng quan biên tập web (MAR1413) nhóm 01 sẽ được giảng dạy bằng tiếng anh. Đề nghị sinh viên lưu ý khi đăng kí.

Trân trọng ./.

Tải về:

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 (dự kiến)