Thông báo Kế hoạch nghỉ hè, kỳ học phụ (kỳ hè), kỳ thi phụ Học kỳ 2 năm học 2018-2019 và Lịch học Học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo: Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 (dự kiến)
05/06/2019
Thông báo Về việc: Thay đổi thời gian đăng ký các học phần học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 của KHÓA 2017, KHÓA 2018, hệ CLC
13/06/2019

Kính gửi:   – Các Khoa đào tạo 1, Viện Kinh tế bưu điện

– Các Phòng/Trung tâm chức năng

– GVCN/CVHT, Ban cán sự và Sinh viên các lớp hệ chính quy tại Cơ sở Hà Nội

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 và 2019-2020 của Học viện, Học viện thông báo Kế hoạch nghỉ hè, kỳ học phụ (kỳ hè), kỳ thi phụ Học kỳ 2 năm học 2018-2019 và các thông tin hướng dẫn liên quan tới công tác giáo vụ, công tác sinh viên, lịch học đầu học kỳ 1 năm học 2019-2020 tới các đơn vị có liên quan và các lớp sinh viên hệ chính quy đang học tại Cơ sở Hà Nội như sau:

 1. Thời gian nghỉ hè: các lớp sinh viên được nghỉ 06 tuần, từ ngày 01/07 đến hết 11/08/2019; sinh viên tập trung trở lại và bắt đầu học kỳ 1 năm học 2019-2020 từ 12/08/2019.
 2. Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 năm học 2018-2019 đối vớicác trường hợp được tham gia kỳ thi phụ theo quy định: Dự kiến tổ chức trong tháng 08-09/2019. Những sinh viên thuộc diện được dự thi kỳ thi phụ phải chủ động theo dõi lịch thi lại công bố trên website của Trung tâm KT&ĐBCLGD và Phòng Giáo vụ để tham gia dự thi.
 3. Lịch học và thi học kỳ phụ (kỳ hè 2019): đối với những sinh viên đăng ký học kỳ hè, thời gian học từ 01/07 đến 04/08/2019; thời gian thi từ 05/08 đến 11/08/2018 (theo Kế hoạch tổ chức kỳ học phụ năm học 2018-2019 tại văn bản số: 209/KH-GV, ngày 08/04/2019 của Học viện và Thông báo số 35/KH-GV, ngày 09/04/2019 của Phòng Giáo vụ).
 4. Thời gian học học kỳ 1 năm học 2019-2020(đối với các lớp khóa 2016, 2017 và 2018): 17 tuần, từ 12/08 đến 08/12/2019, thi học kỳ từ 09/12/2019 đến 05/01/2020. Đại học khóa 2016, 2017, 2018 sẽ thực hiện đăng ký học các học phần của kỳ 1 (2019-2020) từ 11/06 đến 03/07/2019 tùy theo từng khóa (theo Kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2019-2020 tại văn bản số: 210/KH-GV ngày 08/04/2019 và Thông báo 36/CV-GV ngày 09/04/2019 của Phòng Giáo vụ).
 5. Việc thu/nộp học phí học kỳ hè năm 2019, học kỳ 1 năm học 2019-2020theo các thông báo/lịch thu thu học phí của Phòng Tài chính kế toán – Học viện gửi tới các lớp sinh viên.
 6. Sơ kết học kỳ 2 năm học 2018-2019và một số công tác HSSV đầu năm học 2019-2020: đề nghị Ban cán sự, GVCN/CVHT các lớp triển khai theo Hướng dẫn về công tác Sơ kết học kỳ 2, năm học 2018-2019 tại văn bản số 58/TB-CT&CTSV ngày 04/06/2019 của phòng CT&CTSV – Học viện.
 7. Thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp của các lớp chính quy: các lớp liên thông khóa 2017, đại học khóa 2015 thực hiện việc thực tập tốt nghiệp, học-thi học phần thay thế tốt nghiệp, làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp theo các kế hoạch đã được Học viện thông báo và phổ biến.
 8. Lịch thi tốt nghiệp (đối với sinh viên chưa tốt nghiệp các lớp niên chế) đợt 2 năm 2019: dự kiến được thực hiện vào tháng 07/2019, sinh viên theo dõi kế hoạch thi trên website của Trung tâm KT&ĐBCLGD và Phòng Giáo vụ để đăng ký và tham gia dự thi.
 9. Đối với việc cấp các giấy xác nhận sinh viên để làm thủ tục vay vốn, xác nhận sổ ưu đãi giáo dục cấp/làm lại thẻ sinh viên,… các sinh viên có nhu cầu đề nghị thực hiện các thủ tục có liên quan tại Văn phòng một cửa (phòng CT&CTSV, phòng Giáo vụ) theo các thông báo trước ngày 31/08/2019.
 10. Đối với các thủ tục xin miễn học/miễn thi, chuyển đổi điểm… các thủ tục ngừng học, thôi học… củahọc kỳ 1 năm học 2019-2020 yêu cầu sinh viên làm đơn và nộp hồ sơ xin miễn học/miễn thi cho phòng Giáo vụ trước ngày 31/08/2019 và theo các thông báo khác có liên quan.
 11. Đối với việc thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020 sinh viên thực hiện theo thông báo đầu năm học của Học viện.
 12. Đối với những sinh viên đăng ký học 2 CTĐT đồng thời; sinh viên các khóa đã ra trường nhưng còn nợ môn và vẫn còn thời gian đào tạophải chủ động tham khảo thông tin, liên hệ với phòng Giáo vụ và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký học trả nợ môn, xét tốt nghiệp theo đúng quy chế, quy định.
 13. Tổ chức họp giữa GVCN/CVHT và lớp sinh viên trước khi nghỉ hè: GVCN/CVHT các lớp sinh viên bố trí họp với các lớp trước khi nghỉ hè để phổ biến, quán triệt mọi sinh viên trong thời gian nghỉ hè phải đảm bảo kế hoạch học tập (nếu có), đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội. Việc tham gia các hoạt động mít tinh do các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức (nếu có) phải báo cáo và được sự đồng ý của Học viện.

Học viện yêu cầu các Đơn vị có liên quan, GVCN/CVHT, Ban cán sự các lớp sinh viên phổ biến tới toàn thể sinh viên trong lớp biết và thực hiện./.

Tải về:

Toàn văn thông báo