Thông báo kết quả thi tốt nghiệp các lớp D2005 và các lớp khác (update: 26/01/2010)

Quy định quy định về tổ chức đào tạo tiếng anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy tại học viện công nghệ bưu chính viễn thông (10/2/2015 )
10/02/2005
Điểm thi lần 2 – năm học 2009
03/09/2009
Phòng GV&CTSV thông báo kết quả thi tốt nghiệp các môn, các lớp như sau:

1- Kết quả thi tốt nghiệp các môn cơ sở và chuyên môn các lớp D2005 (file kèm).

2- Kết quả thi tốt nghiệp của lớp TCC06QTKD (file kèm).

3- Kết quả thi tốt nghiệp của lớp TCC05QTKD tại Đà Nẵng (file kèm).

4- Kết quả thi tốt nghiệp (môn Mác-Lênin) của các lớp D2005 và HCD (file kèm)

Điểm thi các môn khác (môn điều kiện và bảo vệ đồ án/khóa luận của các lớp D2005) sẽ được tiếp tục cập nhật và thông báo.Việc xét và thực hiện các thủ tục tốt nghiệp sẽ được tiến hành trong cuối tháng 1 và tháng 2/2010.

Trân trọng thông báo.

 

21/1/2010