Thông báo: Kết luận của Hội đồng họp xét xử lý kết quả học tập năm học 2013-2014

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập, danh sách lớp môn học học kỳ 1 năm học 2014-2015 (28/8/2014 )
28/08/2014
Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ phụ (Kỳ hè) năm học 2013-2014
06/09/2014
Show all

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG HỌP XÉT, XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Năm học 2013-2014 (Phiên họp ngày 29/8/2014 )

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014 và các Quy chế, quy định hiện hành về đào tạo của Bộ GD&ĐT và của Học viện; Căn cứ kết quả học tập năm học 2013-2014 và báo cáo của Phòng Giáo vụ, ngày 29/8/2014 Hội đồng xét học tiếp, ngừng học, buộc thôi học của Học viện đã tổ chức họp xét, xử lý kết quả học tập của các lớp hệ CĐ, ĐH chính quy năm học 2013-2014. Học viện thông báo kết luận của Hội đồng tới các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn như sau:

1.    Đối tượng xét: Sinh viên hệ chính quy dài hạn đang học tại Học viện gồm:

– Hệ Cao đẳng các khóa từ 2012 đến 2013.

– Hệ Đại học các khóa từ 2011 đến 2013.

2.  Nguyên tắc xét, xử lý kết quả học tập (KQHT):

– Các trường hợp thuộc diện lên lớp, tiếp tục học, tăng/hạ mức cảnh báo học vụ (hệ tín chỉ) được thực hiện theo quy định.

– Trên cơ sở các quy chế đào tạo hệ niên chế (Quy chế 25/2006), hệ tín chỉ (Quy chế 43/2007) của Bộ GD&ĐT, Học viện sẽ xem xét hạ mức xử lý KQHT đối với các trường hợp bị buộc thôi học, tạm ngừng học theo kết quả học tập năm học 2013-2014 (hệ niên chế), học kỳ 2 năm học 2013-2014 (hệ tín chỉ) theo hồ sơ đề nghị, giải trình của sinh viên.

– Các trường hợp thuộc diện nêu trên làm đơn đề nghị, giải trình gửi Hội đồng để được xem xét hạ mức xử lý học vụ. Hội đồng sẽ xem xét hồ sơ đối với từng trường hợp cụ thể có nộp đơn để có thể hạ mức xử lý học vụ (không xem xét đối với các trường hợp không có đơn đề nghị).

– Đối với các sinh viên thuộc diện tạm ngừng học (Khóa 2011): Do đặc thù của khóa cuối cùng đào tạo theo học chế niên chế nên ngoài việc sinh viên phải đăng ký các môn còn nợ (theo quy định), Học viện sẽ bố trí cho các sinh viên tiếp tục theo học một số môn học của lớp hiện tại trong năm học 2014-2015 nếu sinh viên có nhu cầu. Sinh viên phải làm đơn đề nghị được tiếp tục học một số môn học để Phòng Giáo vụ tổng hợp, trình Lãnh đạo Học viện xem xét, phê duyệt.

Kết quả học tập năm học 2013-2014 của các sinh viên được cập nhật đến ngày 28/08/2014 (chưa cập nhật điểm học lại kỳ học hè năm học 2013-2014).

Các sinh viên thuộc diện xem xét buộc thôi học, tạm ngừng học nộp đơn đề nghị, giải trình (bắt buộc phải viết tay và có ý kiến của phụ huynh và GVCN lớp; các giấy tờ liên quan có xác nhận nếu có) tại Phòng Giáo vụ – bộ phận một cửa trước ngày 10/9/2014. (Danh sách các trường hợp thuộc diện xử lý học vụ kèm theo).

Học viện thông báo và yêu cầu các sinh viên nghiêm túc thực hiện!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Danh sách khóa 2011 xét học vụ

Danh sách sinh viên tín chỉ khóa 2012, 2013 xét học vụ