Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập, danh sách lớp môn học học kỳ 1 năm học 2014-2015 (28/8/2014 )

Thông báo V/v: Kết quả học tập năm học và kết quả tích lũy tính đến hết năm học 2013-2014
28/08/2014
Thông báo: Kết luận của Hội đồng họp xét xử lý kết quả học tập năm học 2013-2014
04/09/2014
Show all
Ngày 28/08/2014

THÔNG BÁO

V/v: Công bố danh sách sinh viên lớp môn học của các khóa 11, 12, 13

 học kỳ I năm học 2014-2015

 

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội

       Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015; căn cứ  Quy chế, Quy định đào tạo hiện hành; căn cứ danh sách sinh viên đăng ký học  trong  học kỳ I năm học 2014-2015; Phòng Giáo vụ căn cứ dung lượng phòng học, đặc thù môn học, thời gian đăng ký để phê duyệt và thông báo kết quả đăng ký (bao gồm đăng ký học theo kế hoạch, đăng ký học ghép cho các đối tượng học lại, học song bằng), cụ thể:

·      Thông báo danh sách chính thức sinh viên lớp môn học của các khóa 11, 12, 13 học kỳ I năm học 2014-2015 (kèm theo thông báo).

·      Sinh viên có tên trong danh sách thuộc đối tượng học ghép căn cứ số TC/ĐVHT của môn học, nộp kinh phí từ ngày 15/9/2014 đến ngày 25/9/2014   tại bộ phận kế toán của văn phòng giao dịch một cửa. Quá thời hạn trên nếu sinh viên không nộp kinh phí hoặc không có đơn xin gia hạn (đơn gửi bộ phận kế toán của văn phòng giao dịch một của), phòng Giáo vụ sẽ xóa tên khỏi danh sách đăng ký học ghép.

·      Do đã quá thời gian đăng ký (như rút bớt, bổ sung môn học) cũng như xử lý học ghép nên sau khi thông báo danh sách chính thức, phòng Giáo vụ sẽ không xem xét và xử lý thêm bất kỳ trường hợp phát sinh nào khác.

·      Danh sách sinh viên khóa 14 cũng như đăng ký học ghép với khóa 14 sẽ được phòng Giáo vụ thông báo sau (theo kế hoạch đăng ký với khóa 14- thông báo số 100/TB-GV).

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến tất cả sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên phải nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

 —————————————————————————————————————————————————————

Ngày 06/08/2014

Phòng Giáo vụ thông báo:

          Ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2014-2015 của sinh viên các lớp cao đẳng, đại học chính quy, liên thông L13, các lớp chất lượng cao, cụ thể như sau:

          – Download file kèm

          Đề nghị ban cán sự các lớp phổ biến cho các bạn sinh viên trong lớp được biết và thực hiện nghiêm túc lịch đã được công bố.

          Mọi điều chỉnh (Nếu có) sẽ được thông báo sau.

Trân trọng ./.

Tải về:

Thời khóa biểu khóa 2011 (cập nhật 19/08/2014) – Thay đổi phòng Kế toán máy D11KT1-7
Thời khóa biểu khóa 2012, 2013 (Cập nhật 07.08.2014)
Thời khóa biểu các lớp chất lượng cao E12, E13 (Cập nhật 07.08.2014)
Thời khóa biểu các lớp liên thông L13 (Cập nhật 13.08.2014)
Danh sách chia nhóm lớp liên thông L13
Toàn văn thông báo danh sách lớp môn học (Cập nhật 28/08/2014)
Danh sách sinh viên các lớp môn học (Cập nhật 28/08/2014)