Thông báo: DSSV khóa 2016 khối ngành kỹ thuật dự kiến xét tốt nghiệp lần 1 – đợt tháng 03/2021 (Cập nhật 8/3/2021)

Thông báo: Lịch thi học kỳ 1,lịch thi tiếng anh bổ trợ, điều chỉnh TKB học kỳ 2 của khóa 2020 năm học 2020-2021
04/03/2021
Thông báo: Kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2020-2021
08/03/2021

Ngày 05/03/2021

Phòng Giáo vụ Cập nhật danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp sau khi xử lý đơn của sinh viên: đạt chuẩn đầu ra, xin hoãn xét tốt nghiệp, hoàn thành việc nộp học phí, sinh viên học cải thiện học kỳ 1 năm học 2020-2021 chưa có điểm… cụ thể sinh viên download file kèm.
– Các sinh viên chưa có điểm học cải thiện của Học kỳ 1 năm học 2020-2021 phòng Giáo vụ sẽ chưa đưa vào Danh sách xét đợt này do chưa có điểm thi.
– Sau khi Hội đồng xét tốt nghiệp xét (dự kiến tuần 10 từ 08-12/03/2021), phòng Giáo vụ sẽ có thông báo cấp trả chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm cho sinh viên.

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện;

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 khối ngành kỹ thuật (D16CNTT, D16ATTT, D16ĐTVT, D16KTĐ-ĐT, D16ĐPT)  dự kiến xét tốt nghiệp lần 1 – đợt tháng 3/2021 như sau:

  1.  Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2016 khối ngành kỹ thuật đã hoàn thành các học phần tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021 đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Các sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (học lại/học cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2020-2021) sẽ được đưa vào danh sách xét lần 2 sau khi được cập nhật điểm (dự kiến cuối tháng 03/2021).
  1. Các trường hợp thắc mắc về điểm, bổ sung hồ sơ, nợ học phí đề nghị nộp đơn và hoàn thành các nội dung trên trước 16h00 ngày 04/03/2021 để được xem xét giải quyết, nộp đơn tại P. Giáo vụ – Ô số 1; P.TCKT – Ô số 1 văn phòng Một cửa hoặc gửi mail tới thầy Nguyễn Hải Nam (namnh@ptit.edu.vn. Lưu ý: Sinh viên gửi email từ email cá nhân được Học viện cấp). Các sinh viên không thực hiện đúng việc bổ sung hồ sơ, nộp học phí đúng hạn sẽ không được xét tốt nghiệp đợt này.
  2. Sinh viên tra cứu điểm đã được cập nhật trên trang http://qldt.ptit.edu.vn.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về:

DSSV đã làm đơn xin hoãn xét tốt nghiệp (3.3.2021)

D16 Kỹ thuật xét tốt nghiệp lần 1 (Cập nhật 08/03/2021)