Thông báo: Điều chỉnh phòng học từ ngày 12/8/2019-8/9/2019

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ 1, năm học 2019-2020
10/08/2019
Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế (đợt thi tháng 9/2019)
15/08/2019
Phòng Giáo vụ thông báo:
Căn cứ Lịch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2019-2020; Căn cứ điều kiện thực tế các phòng học tại Học viện, phòng Giáo vụ thông báo:
– Điều chỉnh phòng học các lớp học phần tại tầng 3 nhà A2, cụ thể: phòng 301-302-304-305 (Lịch cụ thể xem file kèm theo)
– Thời gian điều chỉnh: từ 12/8 đến 8/9/2019 (Từ 9/9 các lớp quay về học tại các phòng học cũ)
Kính nhờ các chị gửi thông báo này tới các giảng viên có liên quan được biết và thực hiện.
Trân trọng ./.