Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2015 khối kỹ thuật thiếu hồ sơ thẩm định xét tốt nghiệp

Thông báo: V/v Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9/2019
30/09/2019
Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019 đối với sinh viên đại học hệ chính quy
16/10/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên khóa 2015 khối kỹ thuật thiếu hồ sơ thẩm định xét tốt nghiệp.

Đề nghị các sinh viên thiếu hồ sơ nộp bổ sung tại văn phòng Giao dịch Một cửa trước ngày 31/10/2019 để được xem xét giải quyết.

Trân trọng ./.

Tải về: Danh sách sinh viên thiếu hồ sơ thẩm định (3/10/2019)