Thông báo: Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2010–2014 (Cơ sở đào tạo Hà Nội)

THÔNG BÁO Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2014-2015
09/09/2014
Thông báo: v/v Ban hành Quy định tạm thời về đào tạo liên thông trình độ đại học (11/9/2014 )
11/09/2014

Ngày 11/09/2014

Phòng Giáo vụ thông báo:

           Danh sách sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 2010-2014 đủ điều kiện/chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (Danh sách và bảng điểm kèm theo.

           Download file kèm.

————————————————————————————————————————————-

THÔNG BÁO

Về việc Xét điều kiện dự thi, làm Khóa luận  tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp

hệ Đại học chính quy  khóa 2010–2014 (Cơ sở đào tạo Hà Nội)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, căn cứ kết luận của Tiểu ban xét thi & tốt nghiệp CĐ, ĐH (cơ sở Hà Nội) ngày 29 tháng 8 năm 2014, Phòng Giáo vụ thông báo về điều kiện, kế hoạch và hình thức dự thi tốt nghiệp của các sinh viên hệ Đại học chính quy niên khóa 2010-2014 như sau:1.      Điều kiện được đăng ký thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp:

– Sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp là sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, không có môn học nào còn nợ điểm (trừ môn GDTC, GDQP, KNM), không nợ học phí và không đang trong thời gian bị kỷ luật phải đình chỉ học tập.

– Sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp có điểm trung bình chung học tập đạt:

+ Từ 6,50 trở lên đối với ngành Công nghệ Thông tinKỹ thuật Điện – Điện tử,

+ Từ 6,70 trở lên đối với ngành Điện tử Viễn thông và ngành Quản trị Kinh doanh

được thực hiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp. (Sinh viên có thể làm đơn đề nghị gửi Học viện xem xét cho chuyển sang hình thức thi trong thời hạn 02 tuần sau khi có thông báo kết luận họp của Tiểu ban). Sinh viên làm ĐA/KLTN phải dự thi môn chính trị Mác-Lênin (Nguyên lý 1 hoặc Nguyên lý 2) theo quy định.

– Các trường hợp đủ điều kiện còn sẽ ôn tập kiến thức dự thi theo đề cương và thi khối kiến thức tốt nghiệp gồm 3 môn là: Nguyên lý 1 hoặc Nguyên lý 2, Cơ sở ngành và Chuyên môn ngành.

– Các trường hợp chưa đủ điều kiện dự thi do còn nợ môn học được tham gia ôn tập kiến thức tốt nghiệp cùng khóa học và được xét điều kiện dự thi tốt nghiệp sau khi đã trả nợ xong môn học (02 tuần trước khi tổ chức thi tốt nghiệp theo kế hoạch)...

– Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và hình thức tương ứng xem tại websitehttp://www.ptit.edu.vn/giaovu. Phòng Giáo vụ sẽ cập nhật danh sách trong tuần 36 (03-07/09/2014) sau khi xử lý kết quả của kỳ thi phụ.

2.      Kế hoạch và hình thức thực hiện:

– Sinh viên đủ điều kiện làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp: đăng ký, thực hiện ĐA/KL tốt nghiệp theo sự hướng dẫn của các Viện, Khoa chuyên ngành và theo kế hoạch tốt nghiệp Học viện đã ban hành.

– Sinh viên dự thi tốt nghiệp tham gia các buổi hướng dẫn ôn tập và giải đáp thắc mắc kiến thức dự thi theo đề cương (theo kế hoạch học đã được phòng Giáo vụ, Khoa thông báo).

Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự các lớp trên thông báo cho các sinh viên trong lớp để tham dự hướng dẫn và thực hiện đầy đủ, đúng lịch. Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng Giáo vụ (ĐT: 04.38.547.797). Chi tiết về kế hoạch, đề cương sinh viên xem tại website của Phòng Giáo vụ.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Tải về: Toàn văn thông báo
Danh sách đủ/không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (cập nhật 11.09.2014)
Bảng điểm tổng hợp (cập nhật 11.09.2014)