Thông báo: v/v Ban hành Quy định tạm thời về đào tạo liên thông trình độ đại học (11/9/2014 )

Thông báo: Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2010–2014 (Cơ sở đào tạo Hà Nội)
11/09/2014
Quy định tổ chức thi kết thúc học phần hệ Đại học, cao đẳng chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ (11/9/2014 )
11/09/2014
Show all
Thông báo: v/v Ban hành Quy định tạm thời về đào tạo liên thông trình độ đại học
QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy định tạm thời về đào tạo liên thông trình độ đại học

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 09/9/1997 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tuyển sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về đào tạo liên thông trình độ đại họccủa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Phó Giám đốc Phụ trách Học viện cơ sở Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng các phòng: Tổng hợp, Đào tạo, Kinh tế tài chính, Giáo vụ, Chính trị và Công tác sinh viên; Trưởng Ban Tuyển sinh, Trưởng Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trưởng các Khoa đào tạo 1 và 2, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải về:

Toàn văn quyết định
Quy định về đào tạo liên thông trình độ đại học
Phụ lục 1: Danh mục ngành phù hợp
Phụ lục 2: Danh mục ngành thi tuyển sinh