Thông báo: Danh sách sinh viên đủ/chưa đủ điều kiện đã đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2019 (Cập nhật 22/11/2019)

Thông báo: V/v Cập nhật điểm học kỳ 2 và học kỳ phụ (hè) năm học 2018-2019
22/11/2019
Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2019-2020
26/11/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

Ngày 22/11/2019

Căn cứ các đơn đề nghị của sinh viên bổ sung, hiệu chỉnh cập nhật điểm.

Căn cứ kết quả rà soát hồ sơ thẩm định xét tốt nghiệp của sinh viên.

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt xét tháng 10 năm 2019 (danh sách kèm theo) cập nhật 22/11/2019. Đề nghị các sinh viên còn thiếu hồ sơ thẩm định  nộp bổ sung tại văn phòng giao dịch một cửa – Ô số 1 đến hết ngày thứ 3 (26/11/2019) để được xem xét giải quyết. Các trường hợp không nộp đủ hồ sơ như thông báo sẽ không được xét đợt này.

———————————————————————————————————-

Căn cứ kết quả học tập của sinh viên tính đến hết học kỳ phụ (hè) năm học 2018-2019.

Căn cứ kết quả đăng ký xét tốt nghiệp của sinh viên theo kế hoạch (tháng 10/2019).

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp/ chưa đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 10/2019. Cụ thể sinh viên download file kèm.

Các trường hợp sinh viên có sai lệch về thông tin điểm (chỉ tính các sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt này) đề nghị làm đơn gửi Văn phòng giao dịch Một cửa – Ô số 1 đến hết ngày thứ 3 (19/11/2019) để được xem xét giải quyết.

Trân trọng ./.

Tải về:

DSSV đủ điều kiện/ chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp (Cập nhật 22/11/2019)