Thông báo: V/v Cập nhật điểm học kỳ 2 và học kỳ phụ (hè) năm học 2018-2019

Thông báo V/v: Công bố Thời khóa biểu, Danh sách lớp học lại trong học kỳ 1 năm học 2019-2020
20/11/2019
Thông báo: Danh sách sinh viên đủ/chưa đủ điều kiện đã đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2019 (Cập nhật 22/11/2019)
22/11/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật đầy đủ điểm học kỳ 2 và học kỳ phụ (hè) năm học 2018-2019.

Đề nghị các sinh viên đăng nhập vào hệ thống kiểm tra điểm của mình. Các trường hợp sai lệch thông tin về điểm đề nghị sinh viên làm đơn (mẫu chung – ghi đầy đủ thông tin + mã sinh viên) nộp tại Ô số 1 văn phòng giao dịch 1 cửa trước 29/11/2019 để được xem xét giải quyết.

Trân trọng ./.