Thông báo: Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp Liên thông chính quy khóa 2010 Đợt 1

Thông báo: Tổ chức các lớp học lại trong học kỳ phụ năm học 2011-2012 (kỳ hè năm 2012)
16/04/2012
Kế hoạch thi các lớp L11CQ đợt 1 (Kỳ 2); L11CQ đợt 2 (Kỳ 1) ; L10CQ đợt 2 (Kỳ 3) (Có hiệu chỉnh cập nhật 27/04/2012)
17/04/2012
Thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp của các lớp L10 đợt 1, Phòng  GV&CTSV thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp của các lớp như sau:

                  – Danh sách  giảng viên hướng dẫn L10VT1 nhóm 1
– Danh sách  giảng viên hướng dẫn L10VT1 nhóm 2
– Danh sách  giảng viên hướng dẫn L10CN1
– Danh sách  giảng viên hướng dẫn L10CN2
– Danh sách  giảng viên hướng dẫn H10QT1

Phòng GV&CTSV thông báo và đề nghị các sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn để thực hiện nội dung thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch. Chi tiết đề nghị Ban cán sự các lớp liên hệ thầy Nguyễn Hồng Minh – Phòng GV&CTSV (điện thoại: 0912072240).

         Trân trọng thông báo.