Thông báo: Cho phép sinh viên được miễn học/miễn thi môn GDTC – GDQP

Thông báo: Lịch học và danh sách sinh viên học lại (lớp riêng) đợt 1 năm 2012
15/03/2012
Thông báo: Tổng hợp kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2011-2012: khóa 2011
21/03/2012
Show all
Thông báo: Cho phép sinh viên được miễn học/miễn thi môn GDTC, GDQP

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Phòng GV&CTSV đã nhận được đơn xin miễn học, miễn thi môn Giáo dục thể chất/Giáo dục quốc phòng của các sinh viên có tên ở trên.

Căn cứ “Quy định về xử lý kết quả học tập của sinh viên” ban hành kèm theo QĐ số 1057/QĐ-GV&CTSV ngày 31/12/2010 của Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT; Căn cứ chương trình, kế hoạch đào tạo và hồ sơ xin miễn học/miễn thi của các sinh viên, phòng GV&CTSV có ý kiến chấp thuận, cho phép các sinh viên được miễn học, miễn thi môn Giáo dục quốc phòng như sau:

TT Họ tên sinh viên Lớp Lý do được xét miễn học/miễn thi Ghi chú
1 Nguyễn Văn Long D11VT4 Đã hoàn thành môn học tại Trung tâm GDQP – An ninh Miễn học, miễn thi môn GDQP
2 Đoàn Thị Bích D11CN4 Đã có chứng chỉ GDQP Miễn học, miễn thi môn GDQP
3 Lê Thị Minh Thu D11CN7 SV bị dị tật bẩm sinh Miễn học phần thực hành GDTC, GDQP
4 Phạm Quốc Hoàng D11CN8 SV bị dị tật bẩm sinh Miễn học phần thực hành GDTC, GDQP

Sinh viên được xét miễn học, miễn thi được ghi điểm miễn (điểm M) trong bảng điểm. Học phần đuợc miễn học, miễn thi không được tính trong điểm TBC học tập.

Các sinh viên được miễn học phần thực hành được lấy điểm học lý thuyết (tính trọng số 100%) để tính điểm học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

Phòng GV&CTSV thông báo kết quả xét miễn học, miễn thi tới các sinh viên có tên ở trên và các lớp sinh viên biết để thực hiện.

Phòng GV&CTSV kính đề nghị Trung tâm KT&ĐBCLGD, các giảng viên có liên quan biết để phối hợp thực hiện việc miễn học, miễn thi của các sinh viên trên theo quy định.

Trân trọng thông báo!

20/3/2012