Thông báo: Bố trí học lại đối với các sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ-ĐH (8/6/2012 )

Thông báo: Điều chỉnh lịch thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2012
07/06/2012
Thông báo: Phân bổ sinh viên các lớp liên thông CĐ-ĐH khóa 2010-2012 (đợt 1) làm ĐA/KLTN về các Đơn vị hướng dẫn
11/06/2012
Show all
Thông báo: Bố trí học lại đối với các sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ-ĐH
     Ngày 07/06/2012, Phòng GV&CTSV nhận được công văn của Trung tâm đào tạo Đại học mở về kế hoạch tổ chức các lớp học lại và danh sách các sinh viên đã đăng ký học lại thuộc hệ liên thông Cao đẳng – Đại học các khóa 2008, 2009, 2010, 2011 (có danh sách kèm theo). Phòng GV&CTSV thông báo việc tổ chức học lại đối với các sinh viên nêu trên như sau:
1.      Bố trí các sinh viên đã đăng ký học lại vào các lớp học hè do Học viện tổ chức (các môn có trong danh sách đã bố trí thời khóa biểu và các môn đăng ký riêng đã được duyệt theo thông báo số 134/TB-GV&CTSV ngày 04/06/2012- danh sách kèm theo).

Lưu ý: Các sinh viên không bố trí học được phải làm đơn xin hoãn, các sinh viên đã đăng ký học mà không bố trí học và không làm đơn xin hoãn sẽ bị tính là tự ý bỏ học.

2.      Đối với các môn không bố trí học được trong kỳ hè (có danh sách môn học và danh sách sinh viên kèm theo) đề nghị các sinh viên nhận lại học phí đã nộp tại Phòng KTTC-Bộ phận một cửa hoặc có thể bảo lưu học phí vào các lớp học sau.

Phòng GV&CTSV thông báo tới các Khoa đào tạo 1, các Phòng/Ban/Trung tâm chức năng liên quan và các sinh viên đã đăng ký học lại hệ liên thông CĐ-ĐH để biết và tổ chức thực hiện.

Trân trọng!