Thông báo: Phân bổ sinh viên các lớp liên thông CĐ-ĐH khóa 2010-2012 (đợt 1) làm ĐA/KLTN về các Đơn vị hướng dẫn

Thông báo: Bố trí học lại đối với các sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ-ĐH (8/6/2012 )
08/06/2012
Bảng điểm thi lần 2 học kỳ 2 các lớp C09, lần 2 học kỳ 4 lớp L10CQCN02 năm học 2011 – 2012
13/06/2012
Căn cứ Quy định về Thi tốt nghiệp tại Học viện, Quy trình về làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp tại Học viện ban hành theo Quyết định số 922, 923 ngày 15/11/2011 của Giám đốc Học viện.

        Căn cứ văn bản số: 324/TB-ĐT&KHCN ngày 10/05/2012 của Học viện về giao cho các đơn vị hướng dẫn thực tập, làm ĐA/KLTN năm 2012.

        Căn cứ Kế hoạch thi, làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp của các lớp hệ liên thông CĐ-ĐH khóa 2010- đợt 1 và kết luận của Tiểu ban xét thi và làm tốt nghiệp – Cơ sở Hà Nội họp ngày 07/06/2012 về việc xét điều kiện dự thi, làm ĐA/KLTN của sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ-ĐH khóa 2010-Đợt 1.

        Phòng GV&CTSV thông báo về danh sách phân bổ sinh viên đủ điều kiện làm ĐA/KLTN các lớp liên thông CĐ-ĐH khóa 2010-đợt 1 về các Khoa đào tạo, các Viện nghiên cứu để đăng ký làm ĐA/KLTN, phân công cán bộ hướng dẫn như sau:

1.      Danh sách phân bổ sinh viên về các đơn vị hướng dẫn

2.      Căn cứ danh sách phân bổ sinh viên về các đơn vị hướng dẫn nêu trên, đề nghị các sinh viên chủ động trong việc đăng ký hướng đề tài và tên giảng viên/cán bộ hướng dẫn hoặc chuyển sang dự thi tốt nghiệp (nếu có)… và gửi về Phòng GV&CTSV trước ngày 12/06/2012.

3.      Căn cứ danh sách phân bổ sinh viên và danh sách sinh viên đăng ký làm đồ án/khóa luận (hướng đề tài, tên GV/CB hướng dẫn…) đề nghị các Khoa/Viện phân công Giảng viên/Cán bộ hướng dẫn và công bố cho sinh viên biết trước 15/06/2012.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ anh Nguyễn Hồng Minh – Phòng GV&CTSV (điện thoại: 0912072240).

Trân trọng!