Thời khóa biểu học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên có bằng tốt nghiệp đợt tháng 12/2018
15/01/2019
Thông báo: Danh sách sinh viên được miễn học/miễn thi các học phần tiếng anh (Đợt tháng 1/2019)
25/01/2019

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019; Căn cứ bản phân công giảng dạy của các Khoa/Bộ môn; Căn cứ kết quả đăng kí của sinh viên phòng Giáo vụ kính gửi các Khoa/Bộ môn/Trung tâm Lịch giảng dạy – học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 (chính thức), cụ thể:
– Thời gian học: Từ 21/01 đến 02/06/2019

– Thời gian nghỉ tết âm lịch của sinh viên: từ 28/01 đến 10/02/2019;
– Thời gian thi: Từ 03/06 đến 30/06/2019;
Do 2 phòng học tiếng Anh G04 và G05 chưa hoàn thành để sử dụng ở tuần học đầu tiên nên 

     – Các lớp bố trí tại G04-A2 chuyển tạm sang G01-A2, 

     – Các lớp bố trí tại G05-A2 chuyển tạm sang 801A-A2 

(Sau tết các lớp trên quay về học tại các phòng học G04 và G05 bình thường)

Tải về:

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2018-2019