Quy đinh về mẫu bảng điểm học tập và bảng điểm rèn luyện. (27/9/2009 )

Thông báo danh sách lớp D07VT1, học kỳ 1 năm học 2009-2010 (26/9/2009 )
26/09/2009
Danh sách khen thưởng năm học 2008-2009 (Cơ sở Hà Đông)
06/10/2009
Show all
Quy đinh về mẫu bảng điểm học tập và bảng điểm rèn luyện.

Ngày 21/9/2009, căn cứ các quy chế, quy định hiện hành, Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT đã có Quyết định số 711/QĐ-GV&CTSV về việc ban hành:

– Mẫu bảng điểm năm học/Khóa học cho sinh viên các hệ đào tạo tại Học viện (chi tiết xem, tải mẫu tại đây)

– Mẫu bảng điểm rèn luyện năm học/Khóa học cho sinh viên hệ chính quy (chi tiết xem, tải mẫu tại đây).

Cuối năm (theo đề nghị của sinh viên), hoặc cuối khóa học, Phòng GV&CSTV, các Trung tâm Đào tạo tại chức, đại học từ xa sẽ cấp 2 loại bảng điểm này.

Trường hợp cần thiết, sinh viên có thể tham khảo 2 mẫu bảng điểm này để tự lập bảng điểm của mình và xin xác nhận tại Phòng PGV&CTSV hoặc của các Trung tâm đào tạo.