Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chính quy chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2015 các ngành kinh tế (các lớp D15QTDN, TMĐT, KT, IMR, PMR)
04/01/2019
Thông báo V/v: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019 của Sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
05/01/2019

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ký ngày 01/08/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 540/QĐ-GV ngày 20/6/2017 của Học viện về việc ban hành quy định về tạo lập, quản lý và sửu dụng quỹ học bổng sinh viên tại Học viện; Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017-2018 của sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chính quy của Học viện.

Ngày 28/12/2018 Hội đồng xét cấp học bổng của Học viện đã tổ chức phiên họp về việc xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2017-2018 đối với sinh viên hệ đại học chính quy dài hạn của Học viện.

Học viện thông báo kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng tới các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên hệ ĐH chính quy dài hạn đang học tại Học viện gồm:

– Hệ Đại học các khóa từ 2014 (khối kỹ thuật) đến khóa 2017.

  1. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng KKHT:

– Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên trong kỳ học xét học bổng thì được đưa vào danh sách đề nghị xét học bổng.

  1. Phương án xét, cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2017-2018:

Học bổng KKHT được cấp theo ngành đào tạo (không phân biệt khóa học) của Học viện và căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên. Trường hợp có từ 02 sinh viên trở lên có ĐTBCMR bằng nhau thì sinh viên có điểm rèn luyện cao hơn sẽ được ưu tiên xét trước.

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, phương án xét học bổng học kỳ 2 năm học 2017-2018 của Học viện như sau:

 

TT Ngành Miền Mức điểm hệ 4 Số xuất HB Ghi chú
1 Kỹ thuật điện tử truyền thông Miền Bắc ≥ 2.92 155
Miền Nam ≥ 2.82 21
2 Công nghệ thông tin Miền Bắc ≥ 3.26 171
Miền Nam ≥ 3.16 61
3 Kỹ thuật điện, điện tử Miền Bắc ≥ 3.12 74
Miền Nam ≥ 3.02 24
4 Công nghệ đa phương tiện Miền Bắc ≥ 3.46 35
Miền Nam ≥ 3.36 66
5 Truyền thông đa phương tiện Miền Bắc ≥ 3.29 23
Miền Nam
6 An toàn thông tin Miền Bắc ≥ 3.00 34
Miền Nam ≥ 2.90 58
7 Quản trị kinh doanh Miền Bắc ≥ 2.80 46
Miền Nam ≥ 2.70 39
8 Kế toán Miền Bắc ≥ 2.80 40
Miền Nam ≥ 2.70 41
9 Marketing Miền Bắc ≥ 3.00 26
Miền Nam ≥ 2.90 33
  1. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng (file kèm theo).

Học viện thông báo phương án xét cấp học bổng KKHT và danh sách dự kiến được cấp học bổng KKHT của cơ sở phía Bắc để các lớp sinh viên biết. (Riêng cơ sở phía Nam do HVCS thông báo).

Nếu có thắc mắc, khiếu nại đề nghị các sinh viên nộp đơn tại Phòng Giáo vụ (Bộ phận một cửa) trước ngày thứ sáu (16/01/2019) để được giải đáp.

Học viện sẽ chi trả học bổng KKHT cho các sinh viên từ ngày thứ tư (09/01/2019). Hình thức chi trả:

  • Đối với các sinh viên đã có tài khoản ngân hàng đăng ký với Học viện: Học viện sẽ chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản sinh viên.
  • Đối với các sinh viên chưa có tài khoản ngân hàng đăng ký với Học viện: Sinh viên liên hệ và nhận kinh phí học bổng tại Phòng Tài chính Kế toán (Bộ phận một cửa) theo thời gian như trên.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo

Danh sách sinh viên được cấp học bổng

Danh sách sinh viên nhận tiền học bổng, khen thưởng qua tài khoản ngân hàng