Kế hoạch tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp ĐHCQ khóa 2016-2020

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2019-2020
26/11/2019
Thông báo : Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 khóa 2019
27/11/2019

Các lớp: Đại học chính quy khóa 2016-2020 các ngành Kế toán, QTKD, Marketing và Truyền thông Đa phương tiện

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 (Quyết định số 301/QĐ-HV ngày 22/04/2019) và kế hoạch công tác năm 2020 của Học viện, căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Đại học chính quy khóa 2016-2020 khối ngành Kinh tế và ngành Truyền thông Đa phương tiện (QTKD, Kế toán, Marketing, Truyền thông Đa phương tiện). Học viện thông báo kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức Thực tập, thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp (TT, TLKKTTN) của các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2016-2020 cho các đơn vị liên quan. Cụ thể như sau:

  1. KHUNG KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:
TT Ngành Lớp Sĩ số Thời gian thực tập Đơn vị tổ chức, quản lý Ghi chú
1 Quản trị kinh doanh D16QTDN1-2 76 6 tuần: Từ 03/02 đến 15/03/2020 Khoa QTKD1 CN Quản trị doanh nghiệp
D16TMĐT 57 CN Thương mại điện tử
2 Kế toán D16KT1-4 149 Khoa TCKT  
3 Marketing D16IMR 58 Viện KTBĐ CN Internet Marketing
D16PMR 44 CN Phân tích dữ liệu Marketing số
4 Truyền thông Đa phương tiện D16TT 56 Khoa ĐPT  
  1. CHI TIẾT KẾ HOẠCH THỰC TẬP, TLKKTTN:

Có phụ lục chi tiết theo các ngành, lớp kèm theo.

Tải về:  Toàn văn thông báo + Khung kế hoạch thực tập tốt nghiệp