Kế hoạch: Thực tập và làm tốt nghiệp các lớp chính quy năm 2012 tại Cơ sở Hà Nội

Thông báo: Cấp giấy CNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ cho sinh viên hệ ĐH chính quy D07
27/02/2012
Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012
02/03/2012

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Học viện thông báo Kế hoạch Thực tập, Thi và làm Đồ án-Khóa luận (ĐA-KL) tốt nghiệp đối với các lớp đào tạo Chính quy tại Cơ sở Hà Nội năm 2012 như sau:

TT Khóa-Lớp/Nội dung công việc Thời gian Ghi chú
1 Khóa Cao đẳng chính quy 2009 (C09) – 260 SV    
Tổ chức thực tập tốt nghiệp 01/04-10/06/2012 SV Thực tập 06 tuần từ 16/04-27/05/2012
Xét điều kiện thi tốt nghiệp 11/06-17/06/2012  
Hướng dẫn ôn thi, ôn thi tốt nghiệp 18/06-29/07/2012 06 tuần
Thi tốt nghiệp 30/07-19/08/2012  
Xét tốt nghiệp, xét cấp bằng tốt nghiệp Tháng 08-11/2012  
2 Khóa Đại học chính quy 2008 (D08) – 880 SV    
Tổ chức thực tập tốt nghiệp 15/05-12/08/2012 SV Thực tập 08 tuần từ 04/06-29/07/2012
Xét điều kiện thi/làm  ĐA-KL tốt nghiệp 13/08-19/08/2012  
Hướng dẫn ôn thi, ôn thi/làm ĐA-KL  tốt nghiệp 20/08-18/11/2012 12 tuần
Thi/Bảo vệ ĐA-KL tốt nghiệp 19/11-16/12/2012  
Xét tốt nghiệp, xét cấp bằng tốt nghiệp Tháng 12/2012-02/2013  
3 Khóa Liên thông CĐ-ĐH CQ 2010 (Đợt 1)-280 SV    
Tổ chức thực tập tốt nghiệp 19/03-29/04/2012 SV Thực tập 04 tuần từ 26/03-22/04/2012
Xét điều kiện thi/làm  ĐA-KL tốt nghiệp 30/04-06/05/2012  
Hướng dẫn ôn thi, ôn thi/làm ĐA-KL  tốt nghiệp 07/05-29/07/2012 12 tuần
Thi/Bảo vệ ĐA-KL tốt nghiệp 30/07-19/08/2012  
Xét tốt nghiệp, xét cấp bằng tốt nghiệp Tháng 08-11/2012  
4 Khóa Liên thông CĐ-ĐH CQ 2010 (Đợt 2)-1120 SV    
Tổ chức thực tập tốt nghiệp 02/07-05/08/2012 SV Thực tập 04 tuần từ 09/07-05/08/2012
Xét điều kiện thi/làm  ĐA-KL tốt nghiệp 13/08-19/08/2012  
Hướng dẫn ôn thi, ôn thi/làm ĐA-KL  tốt nghiệp 20/08-18/11/2012 12 tuần
Thi/Bảo vệ ĐA-KL tốt nghiệp 19/11-16/12/2012  
Xét tốt nghiệp, xét cấp bằng tốt nghiệp TT12/2012-02/2013  
5 Khóa Liên thông TC-CĐ CQ 2010 – 200 SV    
Tổ chức thực tập tốt nghiệp 19/03-06/05/2012 SV Thực tập 05 tuần từ 26/03-29/04/2012
Xét điều kiện thi tốt nghiệp 07/05-13/05/2012  
Hướng dẫn ôn thi, ôn thi  tốt nghiệp 14/05-17/06/2012 5 tuần
Thi tốt nghiệp 18/06-30/06/2012  
Xét tốt nghiệp, xét cấp bằng tốt nghiệp

Tháng 07-10/2012