Thông báo V/v: Điều chỉnh đăng ký, đăng ký học lại, học hai văn bằng, cải thiện điểm trong học kỳ I năm học 2016-2017

Kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) năm học 2015-2016
29/07/2016
Thông báo: Nghỉ học
19/08/2016
Show all

THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh đăng ký, đăng ký học lại, học hai văn bằng, cải thiện điểm

 trong  học kỳ I năm học 2016-2017

 

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017; Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức điều chỉnh đăng ký cũng như đăng ký học ghép lớp trong học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy, như sau:

1.        Đối tượng:

–  Chỉ áp dụng cho những sinh viên có nguyện vọng điều chỉnh học phần (đã đăng ký Phiếu đăng ký học phần), những sinh viên còn nợ môn, sinh viên học hai văn bằng, học cải thiện điểm .

2.      Nguyên tắc và thời gian đăng ký:  Sinh viên nghiên cứu kỹ lịch giảng học kỳ I năm học 2016-2017 (Lịch giảng  đã công bố trên trang Web của Học viện)  để chủ động lập kế hoạch đăng ký và thực hiện  nghiêm túc những điều sau:

–  Sinh viên có nguyện vọng điều chỉnh đăng ký,  làm đơn (theo mẫu Phụ lục 4) gửi bộ phận một cửa từ ngày 8/8/2016 đến ngày 22/8/2016 (Không phải đăng ký online trên hệ thống);

–  Sinh viên học theo niên chế (gồm hai đối tượng học lại, học hai văn bằng) và sinh viên hệ tín chỉ học hai văn bằng  phải làm đơn (theo mẫu gửi kèm)  gửi vào địa chỉ email: qldt@ptit.edu.vn từ ngày 8/8/2016 đến ngày 22/8/2016 (Không đăng ký online trên hệ thống).

–  Sinh viên học theo học chế tín chỉ : Gồm hai đối tượng  học lại, cải thiện điểm  phải đăng ký online trênhttp://qldt.ptit.edu.vn  từ 8h ngày 15/8/2016  đến 17 h ngày 22/8/2016; Chỉ được phép đăng ký không quá 8 tín chỉ;

–  Sinh viên đăng ký học ghép với khóa 2016, phòng Giáo vụ sẽ có kế hoạch và thông báo cụ thể sau.

Phòng Giáo vụ căn cứ dung lượng phòng học, đặc thù môn học, thời gian đăng ký để phê duyệt và thông báo kết quả đăng ký cũng như thời gian nộp kinh phí học lại, học cải thiện điểm học hai văn bằng trên website  http://ptit.edu.vn/wps/portal/giaovu hoặc http://qldt.ptit.edu.vn, (Các trường hợp đăng ký không đúng đối tượng, nguyên tắc, thời gian đều không được công nhận)

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến tất cả sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên thuộc các đối tượng trên phải nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

*Lưu ý: Đối với các sinh viên đại học chính quy khóa 2012 khối ngành kỹ thuật, sinh viên hệ liên thông L14: học kỳ 1 năm học 2016-2017 theo kế hoạch đào tạo sinh viên sẽ thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp/đồ án tốt nghiệp.

Tải về:

Toàn văn thông báo
Mẫu đăng ký học ghép (Sinh viên niên chế)
Phiếu điều chỉnh đăng ký