Danh sách sinh viên không đạt bài thu hoạch tuần lễ công dân năm học 2013-2014

Thông báo: Danh sách lớp chuyên ngành D10QT, D10DT từ học kỳ 2 năm học 2013-2014 (1/11/2013 )
01/11/2013
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Điều chỉnh phòng học các lớp tại 404-A3) (12/11/2013 )
12/11/2013
Show all

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên khóa 2013 không đạt bài thu hoạch tuần lễ công dân (danh sách xem file).

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách trên nộp bổ sung bài thu hoạch tuần lễ CD-HSSV từ ngày 15 – 22/11/2013 tại Văn phòng Giao dịch 1 cửa (cô Trang – ô số 6).

Trân trọng thông báo

12/11/2013