Thông báo: Danh sách lớp chuyên ngành D10QT, D10DT từ học kỳ 2 năm học 2013-2014 (1/11/2013 )

Thông báo V/v: Thông báo kết quả xét buộc thôi học, cảnh báo học vụ khóa 2012
14/10/2013
Danh sách sinh viên không đạt bài thu hoạch tuần lễ công dân năm học 2013-2014
12/11/2013
Show all
Thông báo: Danh sách lớp chuyên ngành D10QT, D10DT từ học kỳ 2 năm học 2013-2014
Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách lớp chuyên ngành của sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2010 ngành quản trị kinh doanh, điện – điện tử, từ học kỳ 2 năm học 2013-2014. cụ thể như sau: Download file đính kèm

 

Trân trọng ./.

 

Tải về: