Danh sách phân công GVHD hướng dẫn sinh viên khóa D05 làm đồ án-khóa luận tốt nghiệp (cập nhật)

Kế hoạch, danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp các lớp văn bằng 2 (B207)
21/10/2009
Đề cương ôn thi tốt nghiệp đại học chính quy ngành QTKD khóa D2005
21/10/2009

1- Thông báo số:  1157/GV&CTSV, ngày 21/9/2009 của Học viện về việc triển khai kế hoạch thi, làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp của các lớp đại học chính quy khóa 2005.

     Theo đó: Kế hoạch thi tốt nghiệp (đối với SV thi): tháng 12/2009

                   Kế hoạch làm, bảo vệ đồ án/khóa luận: từ 30/9 đến 15/12/2009.

     Toàn văn văn bản thông báo như sau (xem, tải file).

2- Quyết định và danh sách phân công GVHD hướng dẫn sinh viên khóa D05 làm đồ án-khóa luận tốt nghiệp (xem, tải file kèm theo).

* Lưu ý: danh sách này có cập nhật, thay đổi GVHD của SV: Trần Thị Trà My, lớp D05QTKD so với thông báo trước.

3- Các lớp đại học bằng 2 khóa 2007 (B207QTKD và B207CNTT) cũng thi theo lịch, đề cương và đề thi như các lớp đại học chính quy khóa 2005.