Kế hoạch, danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp các lớp văn bằng 2 (B207)

Khen thưởng Đoàn dự thi Olympic tin học sinh viên và ACM/ICPC 2009
20/10/2009
Danh sách phân công GVHD hướng dẫn sinh viên khóa D05 làm đồ án-khóa luận tốt nghiệp (cập nhật)
21/10/2009

Thông báo số

: 141/GV&CTSV, ngày 20/10/2009 của Phòng GV&CTSV.V/v: Triển khai kế hoạch thi tốt nghiệp của các lớp đại học văn bằng 2 khóa 2007 (B207)

Kính gửi:          – Các Khoa: CNTT1; QTKD1

– Trung tâm KT&ĐBCLGD

– Các lớp sinh viên: B207CNTT; B207QTKD

 

                                  

Thực hiện kế hoạch năm học 2009-2010 và quyết định phê duyệt danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, hình thức thi tốt nghiệp của 2 lớp sinh viên hệ đại học văn bằng 2 khóa 2007 của Học viện, Phòng GV&CTSV thông báo tới các Khoa, đơn vị và các lớp sinh viên quyết định, danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và kính đề nghị các Khoa, đơn vị và các lớp sinh viên phối hợp, triển khai một số nội dung sau:

1).Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi (danh sách kèm)

– Lớp B207CNTT: 9 sinh viên

– Lớp B207QTKD: 7 sinh viên.

* Đề nghị Ban cán sự các lớp sinh viên liên hệ lấy văn bản thông báo kết quả học tập của lớp tính đến 15/10/209 và danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệptại Phòng GV&CTSV (Ông Nguyễn Hải Nam) hoặc xem trên bảng tin, trang web của Phòng GV&CTSV để thông báo, phổ biến cho lớp biết.

2). Kế hoạch thi, môn thi:

– Về môn thi, sinh viên hoặc đại diện lớp liên hệ với các Khoa để đăng ký môn thi (trước 26/10). Trường hợp sinh viên không đăng ký, Học viện sẽ bố trí môn thi theo các lớp đại học chính quy khóa 2005 (D05) Đề cương ôn thi, đề thi sẽ thực hiện theo đề cương ôn thi, đề thi của các lớp D05. Sinh viên có thể tham khảo trên trangwww.ptit.edu.vn/giaovu để biết chi tiết (mục Thi, làm đồ án tốt nghiệp).

– Phòng GV&CTSV sẽ phối hợp với các Khoa tổ chức đăng ký ôn thi, ôn thi theo yêu cầu của sinh viên trong tháng 11/2009.

– Lịch thi sẽ được thực hiện trong tháng 12/2009 theo kế hoạch của Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục cùng lịch thi với các lớp D05.

Trân trọng thông báo!

Trưởng Phòng GV&CTSV

Đào Quang Chiểu (đã ký)