Thông báo: Cho phép sinh viên được miễn học/miễn thi môn Giáo dục quốc phòng

Đề cương thực tập của các lớp hệ Cao đẳng chính quy niên khóa 2009-2012
14/03/2012
Thông báo: Tổ chức kỳ thi lập trình theo chuẩn ACM/ICPC cho sinh viên Học viện CNBCVT
14/03/2012
Show all
Thông báo: Cho phép sinh viên được miễn học/miễn thi môn Giáo dục quốc phòng

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Phòng GV&CTSV đã nhận được đơn xin miễn học, miễn thi môn Giáo dục quốc phòng của các sinh viên có tên ở danh sách kèm theo.

Căn cứ “Quy định về xử lý kết quả học tập của sinh viên” ban hành kèm theo QĐ số 1057/QĐ-GV&CTSV ngày 31/12/2010 của Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT; Căn cứ chương trình, kế hoạch đào tạo và hồ sơ xin miễn học/miễn thi của các sinh viên, phòng GV&CTSV có ý kiến chấp thuận, cho phép các sinh viên được miễn học, miễn thi môn Giáo dục quốc phòng.

Sinh viên được xét miễn học, miễn thi được ghi điểm miễn (điểm M) trong bảng điểm. Học phần đuợc miễn học, miễn thi không được tính trong điểm TBC học tập.

Phòng GV&CTSV thông báo kết quả xét miễn học, miễn thi tới các sinh viên có tên ở trên và các lớp sinh viên biết để thực hiện.

Phòng GV&CTSV kính đề nghị Trung tâm KT&ĐBCLGD, các giảng viên có liên quan biết để phối hợp thực hiện việc miễn học, miễn thi của các sinh viên trên theo quy định.

Trân trọng thông báo!

 

14/3/2012