Đề cương thực tập của các lớp hệ Cao đẳng chính quy niên khóa 2009-2012

Thời khóa biểu môn học Giáo dục quốc phòng HK2 năm học 2011-2012 của các lớp D11CQCN12 và D11CQPN12
09/03/2012
Thông báo: Cho phép sinh viên được miễn học/miễn thi môn Giáo dục quốc phòng
14/03/2012
THÔNG BÁO

V/v: Kế hoạch thực tập của các lớp hệ Cao đẳng chính quy niên khóa 2009-2012 

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ Cao đẳng chính quy niên khóa 2009-2012 (Các lớp C09)

Căn cứ kế hoạch thực tập của hệ Cao đẳng chính quy niên khóa 2009-2012 (Các lớp C09). Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo đề cương thực tập cho các ngành như sau:

+ Kế hoạch thực tập các lớp cao đẳng Công nghệ thông tin (File đính kèm).
+ Kế hoạch thực tập các lớp cao đẳng Quản trị kinh doanh (File đính kèm).
+ Kế hoạch thực tập các lớp cao đẳng Điện tử viễn thông (File đính kèm).

Trân trọng thông báo!

PHÒNG GIÁO VỤ & CÔNG TÁC SINH VIÊN