Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016

Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016
06/12/2015
Kế hoạch: Tổ chức thi Tiếng Anh đầu khóa đối với sinh viên đầu khóa 2015
08/12/2015
Show all
Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016
Phòng Giáo vụ thông báo:

Ngày 05/01/2016

Điều chỉnh lịch thi các lớp khóa 2015:

THỜI GIAN LỚP MÔN THI SĨ SỐ PHÒNG THI GHI CHÚ
Ngày thi Ca Thời gian Mã môn Mã lớp/
nhóm
Phòng Nhà
23/01/2016 1  8h – 12h INT1154 03 Tin học cơ sở 1 99 503 A3 Lịch cũ 26/01/2016
23/01/2016 3  13h – 17h INT1154 10 Tin học cơ sở 1 116 503 A3 Lịch cũ 29/01/2016
24/01/2016 1  8h – 12h INT1154 06 Tin học cơ sở 1 110 503 A3 Lịch cũ 27/01/2016
24/01/2016 3  13h – 17h INT1154 08 Tin học cơ sở 1 113 503 A3 Lịch cũ 28/01/2016

————————————————————————————————————————————-

Ngày 23/12/2015

Kế hoạch thi học kỳ 1 các lớp CĐ,ĐH,Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2015 cụ thể sinh viên download file kèm.

————————————————————————————————————————————-

Ngày 21/12/2015

Điều chỉnh lịch thi môn tiếng anh bậc 2

THỜI GIAN LỚP MÔN THI SĨ SỐ PHÒNG THI GHI CHÚ
Ngày thi Ca Thời gian Mã môn Mã lớp/
nhóm
Phòng Nhà
29/12/2015 1  8h – 11h TAB2 37 Tiếng Anh bậc 2 34 A3 Lịch cũ 26/12/2015
29/12/2015 1  8h – 11h TAB2 38 Tiếng Anh bậc 2 33 A3 Lịch cũ 26/12/2015
29/12/2015 1  8h – 11h TAB2 39 Tiếng Anh bậc 2 35 A3 Lịch cũ 26/12/2015
29/12/2015 3  13h – 16h TAB2 40 Tiếng Anh bậc 2 38 A3 Lịch cũ 26/12/2015
29/12/2015 3  13h – 16h TAB2 41 Tiếng Anh bậc 2 23 A3 Lịch cũ 26/12/2015
29/12/2015 3  13h – 16h TAB2 42 Tiếng Anh bậc 2 20 A3 Lịch cũ 26/12/2015
29/12/2015 3  13h – 16h TAB2 43 Tiếng Anh bậc 2 34 A3 Lịch cũ 26/12/2015
29/12/2015 4  16h – 19h TAB2 44 Tiếng Anh bậc 2 35 A3 Lịch cũ 26/12/2015
29/12/2015 4  16h – 19h TAB2 45 Tiếng Anh bậc 2 28 A3 Lịch cũ 26/12/2015
29/12/2015 4  16h – 19h TAB2 46 Tiếng Anh bậc 2 24 A3 Lịch cũ 26/12/2015
29/12/2015 4  16h – 19h TAB2 47 Tiếng Anh bậc 2 21 A3 Lịch cũ 26/12/2015

—————————————————————————————————————————————————————

Ngày 10/12/2015

Cập nhật lịch thi các học phần tiếng anh học kỳ 1 năm học 2015-2016 cụ thể sinh viên download file kèm.

————————————————————————————————————————————-

Ngày 03/12/2015

Điều chỉnh Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 cụ thể: Các môn thi ngày 19/12/2015 chuyển sang ngày 26/12/2015

————————————————————————————————————————————-

Ngày 05/11/2015

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 của sinh viên các lớp tín chỉ khóa 2012, 2013, 2014 tại cơ sở đào tạo Hà Nội, đề nghị các sinh viên download file kèm, thực hiện theo đúng lịch thi đã công bố.

         *Lưu ý: Các sinh viên học lại, học 2 văn bằng bị trùng lịch thi đề nghị làm đơn hoãn thi và nộp tại TT Khảo thí & ĐBCLGD, tầng G nhà A2.

Trân trọng ./.

Tải về:

Lịch thi học kỳ 1 năm hoc 2015-2016 (Cập nhật 06/11/2015)
Lịch thi điều chỉnh (Cập nhật 03/12/2015)
Kế hoạch thi các học phần tiếng anh (Cập nhật 10/12/2015)
Kế hoạch thi phòng máy các học phần tiếng anh (Cập nhật 10/12/2015)
Điều chỉnh lịch thi môn tiếng anh bậc 2 (cập nhật 21/12/2015)
Kế hoạch thi học kỳ 1 các lớp CĐ,ĐH,Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2015 (23/12/2015)
Kế hoạch thi phòng máy học kỳ 1 các lớp CĐ,ĐH,Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2015 (23/12/2015)
Lịch thi điều chỉnh khóa 2015 (Cập nhật 05/01/2016)