Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Đảm bảo chất lượng tại các đơn vị thuộc Học viện

3d illustration of three colorful folders over white background
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đảm bảo chất lượng Học viện
03/09/2021
3d illustration of three colorful folders over white background
Quyết định ban hành Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan
03/09/2021
Show all
3d illustration of three colorful folders over white background

Ngày 22/6/2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận (Tổ) Đảm bảo chất lượng tại các đơn vị thuộc Học viện. Chi tiết xem Quyết định số 518/QĐ-HV.