THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2022

a
Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Nguyễn Thị Thanh Hương
23/12/2022
a
Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Trần Vũ Kiên
18/01/2023

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách trúng tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2022 (File đính kèm).

Học viện thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách trúng tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2022 (File đính kèm).

Tài liệu đính kèm:

1. th_ng_b_o__i_m_chu_n_tr_ng_tuy_n_th_c_s__22022.pdf
2. danh_s_ch_tr_ng_tuy_n_th_c_s__22022.pdf