Thông báo V/v: Tổ chức thực tập tốt nghiệp của các lớp đại học chính quy khóa 2009 và các lớp hệ liên thông khóa 2011 (đợt 2)

Lịch thi lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2012-2013
05/04/2013
Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp khóa 09/10/11 (cơ sở Hà Đông). Cập nhật lịch thi môn Tin học quản lý (lớp C11QT1-2) và Tin học cơ sở 2 (Lớp C11VT1-3 và C11KT2)
13/05/2013

06/05/2013

Phòng GV&CTSV trân trọng thông báo: kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp của Học viện và hướng dẫn các lớp sinh viên D09 và các lớp sinh viên L11 (đợt 2) về việc thực tập tốt nghiệp như sau:

1/ Ban cán sự các lớp có trách nhiệm phổ biến, thông báo đầy đủ tới lớp về kế hoạch thực tập của Học viện: Mọi sinh viên có trách nhiệm nắm rõ kế hoạch, tham gia đầy đủ buổi hướng dẫn, phổ biến kế hoạch thực tập theo lịch, tìm hiểu đề cương thực tập do Khoa/Viện chuyên ngành thông báo và chủ động tham khảo ý kiến GVCN và các Giảng viên chuyên ngành để thực hiện đăng ký thực tập đạt kết quả.

2/ Sinh viên có nguyện vọng tự liên hệ thực tập có thể chủ động liên hệ đơn vị thực tập tốt nghiệp (xin giấy giới thiệu của Học viện tại bộ phận “một cửa” theo mẫu M.40/GDMC kèm), lấy xác nhận của đơn vị thực tập vào đơn đăng ký (mẫu BM.HV-ĐT.01/08 kèm) nộp BCS lớp để tổng hợp, nộp Khoa/Viện để xem xét, bố trí trước thời hạn theo kế hoạch thực tập.

3/ Ban cán sự các lớp có trách nhiệm tổng hợp bản đăng ký thực tập tốt nghiệp (BM.HV-ĐT.01/07 kèm) về Khoa/Viện trước thời hạn theo kế hoạch thực tập và hướng dẫn của Khoa/Viện. BCS lớp cũng cần chủ động tham khảo ý kiến GVCN và các Giảng viên chuyên ngành để việc thực tập cũng như việc định hướng làm đồ án/khóa luận đạt kết quả.

Kế hoạch và các biểu mẫu liên quan xem file kèm theo (phía dưới).

Trân trọng thông báo!

Kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp các lớp sinh viên D09 và L11 (đợt 2)
Danh sách sinh viên các lớp D09 và L11 (đợt 2)
Quy trình tổ chức thực tập và Thi TN
Phổ biến đề cương thực tập, hướng dẫn, tổ chức đăng ký thực tập
Các mẫu biểu liên quan