Thông báo V/v: Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2018-2019 (Học kỳ hè năm học 2018-2019)

Thông báo: V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 4/2019
09/04/2019
Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2019-2020
09/04/2019

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019; căn cứ Quy chế, Quy định đào tạo hiện hành;

Phòng Giáo vụ: Thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ cho sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy năm học 2018-2019 (Học kỳ hè năm học 2018-2019), cụ thể:

 1. Quy định tổ chức học kỳ phụ: Cho sinh viên học lại, học cải thiện, học hai văn bằng
 • Sinh viên chỉ được đăng ký không quá 08 tín chỉ (không tính học phần GDTC, GDQP-AN, Kỹ năng mềm). Sinh viên các khóa trước còn nợ học phần (chưa đủ điều kiện tốt nghiệp) được đăng ký học lại nhưng phải còn thời hạn đào tạo.
 • Những sinh viên có nguyện vọng tham dự đào tạo học phần GDQP-AN trong kỳ phụ không được đăng ký học.
 • Trường hợp sinh viên nợ học phần mà không còn trong chương trình đào tạo, sinh viên phải làm đơn học học phần thay thế và phải xin xác nhận của Bộ môn, Khoa quản lý học phần đó trước, sau đó đăng ký học lại học phần cho phép học thay thế.
 1. Quy trình đăng ký học:

Bước 1: Đăng ký nguyện vọng học phần, từ 10h ngày 22/4/2019 đến 17h ngày 26/4/2019.

Bước 2: Đăng ký lịch học (TKB), từ 10h ngày 27/5/2019 đến 17h ngày 31/5/2019

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký và đề xuất giảng dạy của bộ môn, khoa/viện, phòng Giáo vụ công bố những học phần được tổ chức trước 26/5/2019.

 • Sinh viên đăng ký online trên http://qldt.ptit.edu.vn
 • Sinh viên nào chỉ thực hiện đăng ký lịch học (Bước 2) mà không đăng ký nguyện vọng học phần (Bước 1) thì kết quả đăng ký ở bước 2 sẽ bị hủy bỏ.
 1. Thời gian điều chỉnh đăng ký, học, thi và nộp kinh phí:
 • Thời gian điều chỉnh đăng ký: SV có nguyện vọng rút bớt học phần đã đăng ký làm đơn (theo mẫu gửi kèm) nộp bộ phận một cửa – phòng Giáo vụ từ 10h ngày 1/7/2019 đến 16h ngày 3/7/2019 (Hết thời hạn trên Học viện sẽ chốt danh sách và không nhận đơn).
 • Thời gian học: Từ ngày 1/7/2019 đến ngày 4/8/2019 (5 tuần học).
 • Thời gian thi: Từ ngày 5/8/2019 đến ngày 11/8/2019 (01 tuần thi).
 • Thời gian nộp kinh phí: Từ ngày 8/7/2019 đến hết ngày 19/7/2019.

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự các lớp sinh viên phổ biến nội dung của thông báo này đến tất cả sinh viên của lớp. Mọi thắc mắc liên hệ phòng Giáo vụ để giải quyết.