Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lại, cải thiện, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2015-2016

Thông báo: Về việc thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí năm học 2014 – 2015
06/01/2016
Thông báo V/v Đăng ký tham gia đội tuyển vật lý Học viện Tham dự Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc 2016
13/01/2016
THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đăng ký học lại, cải thiện, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2015-2016

 

Kính gửi:       Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016; căn cứ  Quy chế, Quy định đào tạo hiện hành; Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký học ghép lớp trong học kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy, như sau:

1.        Đối tượng:

–       Chỉ áp dụng cho sinh viên của khóa 11 và các năm trước, sinh viên cao đẳng khóa 2012 (C12), sinh viên hệ liên thông, sinh viên năm cuối: C13 và D12 còn nợ môn, những sinh viên học hai văn bằng.

2.        Nguyên tắc và thời gian đăng ký:  

–       Sinh viên của khóa 11 và các năm trước, sinh viên hệ liên thông chỉ được phép đăng ký học lại không quá 5 môn.

–       Sinh viên học theo tín chỉ năm cuối: C13, D12 chỉ được phép đăng ký học lại không quá 8 tín chỉ.

–       Sinh viên học hai văn bằng chỉ được phép đăng ký không quá 5 môn (học theo niên chế) hoặc không quá 12 tín chỉ (học theo tín chỉ).

–       Sinh viên học lại của niên chế, liên thông, sinh viên học hai văn bằng đăng ký học bằng cách làm đơn xin học ghép theo mẫu (file được gửi kèm theo thông báo này) về địa chỉ email qldt@ptit.edu.vn (sinh viên thuộc đối tượng này phải điền đầy đủ, chính xác thông tin và chỉ được gửi email một lần, không gửi đơn tại văn phòng một cửa). Thời gian gửi email đăng ký: Từ 11/01/2016 đến 15/01/2016 (ngoài thời gian trên đơn sẽ bị loại).

–       Sinh viên năm cuối học theo tín chỉ: C12, C13 và D12 đăng ký học lại, cải thiện,  phải đăng ký online trên hệ thống (không phải làm đơn). Thời gian đăng ký: Từ 0h ngày 15/01/2016 đến 24h ngày 18/01/2016.

–       Sinh viên sau khi được chấp nhận kết quả đăng ký môn học thì không được  rút bớt hoặc bổ sung môn học hoặc thay đổi lịch học.

Phòng Giáo vụ căn cứ dung lượng phòng học, đặc thù môn học, thời gian đăng ký để phê duyệt và thông báo kết quả đăng ký cũng như thời gian nộp kinh phí học lại, học hai văn bằng trên website http://ptit.edu.vn/wps/portal/giaovu hoặc http://qldt.ptit.edu.vn, (Các trường hợp đăng ký không đúng đối tượng, nguyên tắc, thời gian đều không được công nhận)

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến tất cả sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên thuộc các đối tượng trên phải nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Toàn văn thông báo

Mẫu đăng ký học ghép