Thông báo: V/v Kết luận của hội đồng xét, cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2013-2014

Thông báo: Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt Tháng 12/2014
03/12/2014
Thông báo: V/v Kết luận của hội đồng xét, cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2013-2014
11/12/2014
Show all
Phòng Giáo vụ thông báo (966/QĐ-HV)

 

Ngày 31/12/2014 Học viện có quyết định bổ sung cấp học bổng khuyến khích học kỳ 2 năm học 2013-2014, cụ thể sinh viên download file kèm (cuối trang)

————————————————————————————————————————————————————

Phòng Giáo vụ thông báo (163/TB-GV)
THÔNG BÁO

Kết luận của hội đồng xét, cấp học bổng

Kính gửi:        Các sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014;

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ký ngày 01/08/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-GV&CTSV ngày 22/4/2011 của Học viện về việc ban hành quy định về học bổng KKHT đối với sinh viên hệ chính quy; Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2013-2014. Ngày10/12/2014 hội đồng xét cấp học bổng của Học viện đã tổ chức phiên họp bàn xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2013-2014 đối với sinh viên hệ chính quy dài hạn của Học viện.

Học viện thông báo kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng tới các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn như sau:

1.  Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy dài hạn đang học tại Học viện gồm:

– Hệ Cao đẳng các khóa từ 2012 đến 2013.

– Hệ Đại học các khóa từ 2010 đến 2013 (trừ ngành Kế toán khóa 2010).

2. Tiêu chuẩn xét và mức cấp học bổng KKHT:

– Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên trong kỳ học xét học bổng thì được đưa vào danh sách đề nghị xét học bổng.

– Mức chi học bổng: 3 mức (Xuất sắc, Giỏi, Khá) tương ứng với 12 loại (thấp nhất: 1.940.000 đ/kỳ; cao nhất: 4.237.500 đ/kỳ) của khối ngành kinh tế, kỹ thuật hệ cao đẳng, đại học.

3. Phương án xét, cấp học bổng KKHT học kỳ 2:

Học bổng KKHT được cấp theo ngành đào tạo (không phân biệt khóa học) của Học viện và căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên. Trường hợp có từ 02 sinh viên trở lên có ĐTBCMR bằng nhau thì sinh viên có điểm rèn luyện cao hơn sẽ được ưu tiên xét trước.

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, phương án xét học bổng học kỳ 2 năm học 2013-2014 của Học viện như sau:

TT Ngành Miền Mức điểm hệ 10 Số xuất hệ 10 Mức điểm hệ 4 Số xuất hệ 4 Tổng
1 ĐTVT Miền Bắc ≥ 8.40 83 ≥ 3.36 14 97
Miền Nam ≥ 8.40 0 ≥ 3.36 0 0
2 CNTT Miền Bắc ≥ 8.22 43 ≥ 3.29 57 100
Miền Nam ≥ 8.22 10 ≥ 3.29 8 18
3 KTĐT Miền Bắc ≥ 8.15 22 ≥ 3.26 7 29
Miền Nam ≥ 8.15 1 ≥ 3.26 1 2
4 ĐPT Miền Bắc ≥  8.10 3 ≥ 3.24 12 15
Miền Nam ≥  8.10 0 ≥  3.24 5 5
5 ATTT Miền Bắc ≥  8.35 0 ≥ 3.34 3 3
Miền Nam ≥  8.35 0 ≥ 3.34 0 0
6 QTKD Miền Bắc ≥ 8.37 53 ≥ 3.35 3 56
Miền Nam ≥ 8.37 8 ≥ 3.35 10 18
7 KT Miền Bắc ≥ 8.37 58 ≥ 3.35 12 70
Miền Nam ≥ 8.37 12 ≥ 3.35 6 18
8 MAR Miền Bắc ≥ 7.50 0 ≥ 3.00 0 0
Miền Nam ≥ 7.50 0 ≥ 3.00 8 8

4. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng (file kèm theo).

Học viện thông báo phương án xét cấp học bổng KKHT và danh sách dự kiến được cấp học bổng KKHT để các lớp sinh viên biết. Mức học bổng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện (Thông báo số 313/TB-HV ngày 23/4/2014 của Học viện)

Nếu có thắc mắc, khiếu nại đề nghị các sinh viên nộp đơn tại Phòng Giáo vụ (Bộ phận một cửa) trước ngàythứ ba (23/12/2014) để được giải đáp.

Học viện sẽ chi trả học bổng KKHT cho các sinh viên từ ngày thứ ba (23/12/2014). Lớp trưởng các lớp liên hệ với Phòng Kinh tế – Tài chính (Bộ phận một cửa) để nhận học bổng cho các sinh viên trong lớp.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2013-2014
Toàn văn quyết định cấp học bổng bổ sung + Danh sách kèm theo (31/12/2014)