Thông báo: Kế hoạch thi lần lần 2 học kỳ 2 và học kỳ phụ (hè) năm học 2021-2022

Thông báo: V/v DSSV khóa 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (KT), 2019, 2020 xét MHMT-CĐĐ Tiếng anh đợt T9.2022 (dự kiến)
20/09/2022
Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ I năm học 2022-2023 Chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học cơ sở Đào tạo Hà Nội
21/09/2022
Phòng Giáo vụ thông báo:
Thực hiện kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023; Căn cứ kết quả thi học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2021-2022 đã công bố. Phòng Giáo vụ thông báo ban hành Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2021-2022, cụ thể:
  • Đối tượng: Sinh viên vắng thi lần 1 có phép và sinh viên đã hoàn thành nộp học phí HK 2 và HK hè theo các thông báo của Học viện (các trường hợp chậm nộp HP);
  • Thời gian thi: từ 03 đến 08/10/2022;

Lịch thi lần 2 đã được cập nhật trên hệ thống QLĐT, đề nghị các sinh viên đăng nhập và xem trên hệ thống (Xem lịch thi lại).

Các trường hợp thắc về danh sách thi đề nghị sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Trung Hiếu phòng Giáo vụ – email: nthieu1@ptit.edu.vn để được được xem xét giải quyết.
Trân trọng./.