Thông báo V/v: Điều chỉnh đăng ký, đăng ký học lại, học hai văn bằng, học cải thiện điểm trong học kỳ I năm học 2015-2016

THÔNG BÁO Về việc rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2011
30/07/2015
Thông Báo: Bảng điểm toàn khóa xét tốt nghiệp D11QT, D11KT, C12
12/08/2015

THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh đăng ký, đăng ký học lại, học hai văn bằng, học cải thiện điểm

 trong  học kỳ I năm học 2015-2016

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

       Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016; căn cứ  Quy chế, Quy định đào tạo hiện hành; Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký học ghép lớp trong học kỳ I năm học 2015-2016 cho sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy, như sau:

1.        Đối tượng:

–  Chỉ áp dụng cho những sinh viên có nguyện vọng điều chỉnh lớp học phần đã đăng ký, những sinh viên còn nợ môn, sinh viên học hai văn bằng, học cải thiện điểm.

–  Không bố trí học ghép trong đợt này những sinh viên học vượt.

2.      Nguyên tắc và thời gian đăng ký:  Sinh viên nghiên cứu kỹ lịch giảng học kỳ I năm học 2015-2016 (Lịch giảng dự kiến đã công bố trên trang Web của Học viện) để chủ động lập kế hoạch đăng ký và thực hiện nghiêm túc những điều sau:

a)     Sinh viên học tín chỉ có nguyện vọng điều chỉnh đăng ký, làm đơn (theo mẫu Phiếu điều chỉnh) gửi bộ phận một cửa từ ngày 4/8/2015 đến ngày 11/8/2015 (Không đăng ký online trên hệ thống);

b)     Sinh viên học theo niên chế: Gồm hai đối tượng học lại, học hai văn bằng phải làm đơn (theo mẫu đơn học ghép) gửi vào địa chỉ email: qldt@ptit.edu.vn từ ngày 4/8/2015 đến ngày 11/8/2015 (Không đăng ký online trên hệ thống). Chỉ được phép đăng ký không quá 5 môn.

c)     Sinh viên học theo học chế tín chỉ: Gồm hai đối tượng  học lại, cải thiện điểm phải đăng ký online trênhttp://qldt.ptit.edu.vn  từ 8h ngày 10/8/2015 đến 17 h ngày 14/8/2015; Chỉ được phép đăng ký không quá 8 tín chỉ;

Sinh viên học theo học chế tín chỉ học hai văn bằng đăng ký như đối tượng ở mục b trên.

d)     Sinh viên đăng ký học ghép với khóa 2015, phòng Giáo vụ sẽ có kế hoạch và thông báo cụ thể sau.

  Phòng Giáo vụ căn cứ dung lượng phòng học, đặc thù môn học, thời gian đăng ký để phê duyệt và thông báo kết quả đăng ký cũng như thời gian nộp kinh phí học lại, học cải thiện điểm học hai văn bằng trên website http://ptit.edu.vn/wps/portal/giaovu hoặc http://qldt.ptit.edu.vn, (Các trường hợp đăng ký không đúng đối tượng, nguyên tắc, thời gian đều không được công nhận)

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến tất cả sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên thuộc các đối tượng trên phải nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Tải về:

Toàn văn thông báo
Mẫu đăng ký học lại học cải thiện

Phiếu điều chỉnh đăng ký học phần