Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2019 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp

Thông báo: V/v Thu học phí và học lại kỳ I năm học 2019-2020
26/09/2019
Thông báo: V/v Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9/2019
30/09/2019

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020 của Học viện;

Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2019 cho sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chính quy như sau:

  1. Sinh viên các khóa trước đã trả nợ môn (sau kỳ học hè 2019), đã thi đạt tốt nghiệp/học phần thay thế tốt nghiệp và đủ điều kiện tốt nghiệp tính đến thời điểm 30/09/2019 bao gồm: các lớp Đại học chính quy từ khóa 2015 (khối kinh tế) trở về trước; các lớp Cao đẳng chính quy từ khóa 2015 trở về trước; các lớp liên thông CĐ-ĐH chính quy từ khóa 2016 trở về trước phải đăng ký xét tốt nghiệp (hình thức đăng ký online đối với các sinh viên học hệ tín chỉ, đăng ký trên giấy đối với hệ niên chế).
  2. Các trường hợp đã đăng ký hoãn xét tốt nghiệp các đợt trước nếu có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2019 phải đăng ký online xét tốt nghiệp.
  3. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký:

– Sinh hệ niên chế đăng ký xét tốt nghiệp làm đơn đăng ký xét tốt nghiệp và nộp tại Văn phòng một cửa (phòng Giáo vụ) trước 17h00 ngày 10/10/2019.

– Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp hệ tín chỉ đăng ký nguyện vọng xét tốt nghiệp online trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn từ 02-10/10/2019 (phòng Giáo vụ sẽ có hướng dẫn trên hệ thống khi mở đăng ký).

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.