Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ 2, năm học 2018-2019
08/01/2019
Thông báo: V/v Danh sách sinh viên có bằng tốt nghiệp đợt tháng 12/2018
15/01/2019

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện;

Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 cho sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chính quy như sau:

  1. Sinh viên các khóa trước đã trả nợ môn, đã thi đạt tốt nghiệp/học phần thay thế tốt nghiệp và đủ điều kiện tốt nghiệp tính đến thời điểm 25/01/2019 bao gồm: các lớp Đại học chính quy từ khóa 2014 khối kinh tế và từ khóa 2013 trở về trước; các lớp Cao đẳng chính quy từ khóa 2015 trở về trước; các lớp liên thông CĐ-ĐH chính quy từ khóa 2016 (khối kinh tế) và từ khóa 2015 trở về trước phải đăng ký xét tốt nghiệp.
  2. Trong đợt xét đợt 1 năm 2019, sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2014 khối kỹ thuật, Liên thông CĐ – ĐH chính quy khóa 2016 khối kỹ thuật không phải làm đơn đăng ký xét tốt nghiệp. Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo đúng kế hoạch đào tạo sẽ được xét tốt nghiệp theo quy chế và quy định hiện hành của Bộ GDĐT và Học viện. Sinh viên các lớp trên có nhu cầu hoãn xét tốt nghiệp đợt 01 năm 2019 phải làm đơn đề nghị hoãn xét tốt nghiệp.
  3. Các trường hợp đã đăng ký hoãn xét tốt nghiệp các đợt trước nếu có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 phải làm đăng ký xét tốt nghiệp.
  4. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký:

– Sinh viên hoãn xét tốt nghiệp (mục 2) và sinh viên hệ niên chế đăng ký xét tốt nghiệp làm đơn (theo mẫu gửi kèm) và nộp tại Văn phòng một cửa (phòng Giáo vụ) trước ngày 18/01/2019.

– Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (mục 1, 3) hệ tín chỉ đăng ký nguyện vọng xét tốt nghiệp online trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn từ 14-25/01/2019 (phòng Giáo vụ sẽ có hướng dẫn trên hệ thống khi mở đăng ký).

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về: Toàn văn thông báo + mẫu phiếu