Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần tốt nghiệp các ngành khối kinh tế và truyền thông đa phương tiện khóa 2019

Thông báo V/v: Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong đợt học lớp riêng kỳ 2, năm học 2022-2023
24/03/2023
Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp các lớp khóa 2019 khối ngành kinh tế
31/03/2023

Kính gửi:   Các lớp sinh viên ngành Marketing, QTKD, Kế toán, Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện khóa 2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký và tổ chức học các học phần tốt nghiệp cho sinh viên các ngành khối Kinh tế, Truyền thông đa phương tiện hệ Đại học chính quy khóa 2019 và sinh viên các khóa trước (của các ngành học trên) còn nợ tốt nghiệp, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

– Tất cả Sinh viên các ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Thương mại điện tử và TTĐPT hệ Đại học chính quy khóa 2019 đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần thay thế tốt nghiệp (Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp, sinh viên học các học phần thay thế tốt nghiệp sẽ được phòng Giáo vụ thông báo trước ngày  03/04/2023 trên website www.ptit.edu.vn/giaovu).

– Sinh viên các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Thương mại điện tử và TTĐPT thuộc các khóa 2015, 2016, 2017, 2018 còn nợ học phần thay thế tốt nghiệp.

– Các sinh viên chưa hoàn thành học phí đến hết học kỳ 1 năm học 2022-2023 phải liên hệ Phòng Tài chính kế toán để đóng học phí trước ngày 03/04/2023.

  1. Hình thức, thời gian và nội dung đăng ký:

– Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn; Cụ thể:

Thời gian đăng ký: từ 12h00 ngày 05/04/2023 đến 24h00 ngày 07/04/2023.

– Nội dung yêu cầu đăng ký: Sinh viên xem tại Phụ lục kèm theo (trang 2, trang 3)

Lưu ý:  Sinh viên tự chịu trách nhiệm với thời gian học tập đã đăng ký của cá nhân, nếu có vướng mắc trong thời gian đăng ký, sinh viên liên hệ theo số điện thoại 08.8978.3202 (từ 8h30 – 11h; 14h00 – 16h30) để được giải đáp.

Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến sinh viên của lớp biết và nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Tải về:

Thông báo + Danh sách các môn học tốt nghiệp

TKB_hoc_mon_thay_the_TN_D19Kinhte_D19TTDPT