Thông báo: Kế hoạch nghỉ hè, thi lại học kỳ 2 năm học 2013-2014 và lịch học đầu học kỳ 1 năm học 2014-2015

Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Liên thông Đại học chính quy khóa 2011 (Đợt 2)
16/05/2014
Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 6 năm 2014)
19/05/2014
Show all

THÔNG BÁO

Về kế hoạch nghỉ hè, thi lại học kỳ 2 năm học 2013-2014

và lịch học đầu học kỳ 1 năm học 2014-2015

 

Kính gửi:           – Các Khoa đào tạo 1, Viện CNTT&TT, Viện KTBĐ

                           – Các Phòng/Ban/Trung tâm chức năng

 – GVCN/CVHT, Ban cán sự và sinh viên các lớp hệ chính quy tại Cơ sở Hà Đông

Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014 và 2014-2015 của Học viện, Học viện thông báo tới các lớp sinh viên hệ chính quy đang học tại Cơ sở Hà Đông về Kế hoạch nghỉ hè, thi lại học kỳ 2 năm học 2013-2014 và các thông tin hướng dẫn liên quan tới công tác GV-HSSV, lịch học đầu học kỳ 1 năm học 2014-2015 như sau:

1.    Thời gian nghỉ hè: các lớp sinh viên được nghỉ 06 tuần, kể từ ngày 30/06 đến hết 10/8/2014 (sinh viên tập trung trở lại và bắt đầu học kỳ 1 năm học 2014-2015 từ 11/08/2014).

2.    Lịch thi lại học kỳ 2 (đối với các lớp khóa 2010, 2011): 02 tuần, từ 18/06 – 01/07/2014. Những sinh viên thuộc diện thi lại, vắng thi lần 1 phải chủ động theo dõi kết quả thi lần 1 và lịch thi lại công bố trên website của Trung tâm KT&ĐBCLGD và Phòng Giáo vụ để tham gia dự thi;

3.    Lịch học và thi học kỳ phụ (kỳ hè 2014): đối với những sinh viên đăng ký học kỳ hè, thời gian học từ 23/06 đến 01/08; thời gian thi từ 04/08 đến 10/08/2014 (theo Kế hoạch tổ chức kỳ học phụ năm học 2013-2014 tại thông báo số: 61/TB-GV, ngày 07/05/2014 của Phòng Giáo vụ – Học viện).

4.    Thời gian học học kỳ 1 năm học 2014-2015 (đối với các lớp khóa 2011, 2012 và 2013): 16 tuần, từ 11/08 đến 01/12/2014. Các lớp khóa 2011 học theo thời khóa biểu được công bố trước 30/06/2014; Riêng các lớp cao đẳng và đại học khóa 2012, 2013 sẽ thực hiện đăng ký học các học phần của kỳ 1 (2014-2015) từ 26/05 đến 20/06/2014 và điều chỉnh đăng ký từ 04/08 đến 22/08/2014 (theo Kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2014-2015 tại văn bản số:      234/KH-HV ngày 01/04/2014 ngày của Học viện).

5.    Việc thu/nộp nộp học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015 và lệ phí thi lần 2 học kỳ 2 năm học theo các thông báo/lịch thu thu học phí của Phòng Kinh tế tài chính – Học viện gửi tới các lớp sinh viên.

6.    Sơ kết học kỳ 2 năm học 2013-2014 và một số công tác HSSV đầu năm học 2014-2015: đề nghị BCS, GVCN các lớp triển khai theo hướng dẫn của phòng CT&CTSV tại văn bản số 108/CT&CTSV ngày 15/5/2014 của phòng CT&CTSV.

7.    Thực tập và thi tốt nghiệp của các lớp chính quy: các lớp cao đẳng khóa 2011; liên thông khóa 2012, đại học khóa 2010 thực hiện việc thực tập, ôn tập, thi, làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp theo các kế hoạch đã được thông báo của Học viện.

8.    Lịch thi tốt nghiệp đợt 2/2014 sẽ được thực hiện vào ngày 14-15/06/2014 theo kế hoạch Học viện đã công bố. Những sinh viên các khóa trước thi lại, chưa xét điều kiện dự thi cần chủ động đăng ký nộp đơn xin dự thi, xét điều kiện dự thi trước 03/06/2014.

9.    Đối với việc cấp các giấy xác nhận sinh viên để làm thủ tục vay vốn, miễn trừ thuế thu nhập cá nhân, xác nhận sổ ưu đãi giáo dụccấp/làm lại thẻ sinh viên,… yêu cầu BCS các lớp tập hợp theo lớp và nộp cho phòng CT&CTSV trước ngày 31/08/2014.

10.     Đối với các thủ tục xin miễn học/miễn thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 yêu cầu sinh viên làm đơn và nộp hồ sơ xin miễn học/miễn thi cho phòng Giáo vụ trước ngày 31/08/2014.

11.     Đối với những sinh viên đăng ký học 2 CTĐT đồng thời; sinh viên các khóa đã ra trường nhưng còn nợ môn và vẫn còn thời gian đào tạo phải chủ động tham khảo thông tin, liên hệ với phòng Giáo vụ và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký học trả nợ môn, thực tập cuối khóa và đăng ký xét điều kiện dự thi, xét tốt nghiệp theo đúng quy chế, quy định.

12.     Tổ chức họp giữa GVCN/CVHT và lớp sinh viên trước khi nghỉ hè: GVCN/CVHT các lớp sinh viên bố trí họp với các lớp trước khi nghỉ hè để phổ biến, quán triệt mọi sinh viên trong thời gian nghỉ hè phải đảm bảo kế hoạch học tập (nếu có), đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội. Việc tham gia các hoạt động mít tinh do các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức (nếu có) phải báo cáo và được sự đồng ý của Học viện.

Học viện yêu cầu các Đơn vị có liên quan, GVCN/CVHT, Ban cán sự các lớp sinh viên phổ biến tới toàn thể sinh viên trong lớp biết và thực hiện./.

Trân trọng ./.

Tải về:

Toàn văn thông báo