Kế hoạch triển khai tập huấn và tổ chức đăng ký môn học của Học kỳ 2 (năm học 2014-2015)

Thông báo: Thời khóa biểu, danh sách các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 tại cơ sở Hà Nội (25/12/2014 )
25/12/2014
Thông báo: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2011 ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh
31/12/2014

Ngày 22/12/2014:

Phòng Giáo vụ Thông báo:

+ Điều chỉnh các môn học của các lớp sinh viên cao đẳng khóa 2014 (phụ lục 2 CV 157/CV-GV)

+ Bổ sung môn Giáo dục thể chất 2 các lớp Đại học khóa 2014, thay đổi giới hạn tín chỉ đăng ký với các lớp D14 Marketing lên tối đa 22 tín chỉ (Bao gồm cả Giáo dục thể chất và kỹ năng mềm).

+ Cập nhật thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2014-2015

File đính kèm cập nhật ở dưới

———————————————————————————————————————————————————–

Ngày 10/11/2014:

Phòng Giáo vụ Thông báo (157/CV-GV):

Kính gửi:    –    Các Khoa đào tạo 1/các Viện;

–        Giảng viên CVHT các lớp ĐH, CĐ chính quy khóa 2012, 2013, 2014;

–        Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy khóa 2012, 2013, 2014.

       Thực hiện triển khai kế hoạch tập huấn và tổ chức đăng ký môn học của học kỳ II năm học 2014-2015 được Giám đốc Học viện phê duyệt số 860/KH-HV cho các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy dài hạn các khóa 2012, 2013 và 2014, phòng Giáo vụ kính đề nghị các Khoa đào tạo 1, các Viện, giảng viên CVHT và yêu cầu các lớp sinh viên nêu trên triển khai các công việc cụ thể sau:

            1. Các Khoa/Viện đôn đốc các giảng viên CVHT thực hiện nghiêm nhiệm vụ CVHT đối với các lớp sinh viên do mình quản lý.

            2. Giảng viên CVHT căn cứ khung thời gian tổ chức đăng ký (gửi kèm),  họp lớp sinh viên để nắm bắt tình hình cũng như tư vấn cho sinh viên lập kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2014-2015 và ký xác nhận Phiếu đăng ký lớp học phần cho sinh viên (phụ lục1).

            3. Sinh viên căn cứ vào Danh mục các môn học theo kế hoạch (phụ lục2), cùng với sự tư vấn của CVHT, đăng ký các môn học và xin xác nhận của CVHT.

            4. Ban cán sự các lớp sinh viên liên hệ với CVHT để tổ chức cho sinh viên trong lớp đăng ký môn học, sau đó tổng hợp kết quả đăng ký môn học trong lớp (phụ lục 3) và chuyển về phòng Giáo vụ cùng với toàn bộ bản đăng ký môn học của cá nhân sinh viên (bản chính – bản có xác nhận của CVHT).

5. Sinh viên sau khi đăng ký vào phiếu đăng ký học phần phải lưu một bản và bắt buộc

phải đăng ký trên hệ thống (đăng ký online) để nhận lịch học và danh sách Lớp môn học.

       Kính đề nghị các Khoa/Viện, CVHT thực hiện và yêu cầu các lớp sinh viên triển khai các nội dung trên để đảm bảo kế hoạch đào tạo của Học viện. Đề nghị ban cán sự các lớp chuyển: Toàn bộ bản đăng ký môn học của sinh viên trong lớp (bản chính) cùng với bản tổng hợp kết quả đăng ký về phòng Giáo vụ ở  Bộ phận một cửa  không muộn hơn ngày cuối cùng của thời gian đăng ký Phiếu đăng ký học phần (xem khung thời gian chi tiết ở kèm theo). Sau thời gian trên, những sinh viên nào không nộp Phiếu đăng ký được xem như không đăng ký học tập trong học kỳ II năm học 2014-2015.

Mọi chi tiết xin liên hệ thầy Ngô Xuân Thành, ĐT: 0915082229 hoặc xem trên websitehttp://ptit.edu.vn/wps/portal/giaovu hoặc http://qldt.ptit.edu.vn (Các phụ lục download phía cuối trang).

Trân trọng cảm ơn!

———————————————————————————————————–

Ngày 04/11/2014: (860/KH-HV)

KẾ HOẠCH

                                      TRIỂN KHAI TẬP HUẤN, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 2 (2014-2015)                                       ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐH, CĐ CHÍNH QUY KHÓA 2012, 2013, 2014 – CƠ SỞ HÀ NỘI

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 và kế hoạch công tác năm 2014 của Học viện. Học viện thông báo kế hoạch triển khai tập huấn đăng ký môn học và tổ chức đăng ký môn học của Học kỳ 2 (năm học 2014-2015) cho các lớp sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chính quy các khóa 2012, 2013 và 2014 như sau:

1. Mục đích:

– Tổ chức, tập huấn, hướng dẫn cho sinh viên khóa 2012, 2013 và 2014 (hệ ĐH, CĐ chính quy) nắm rõ các quy định về đào tạo tín chỉ; quy định đăng ký học phần và kế hoạch đăng ký vào phiếu đăng ký và các thao tác đăng ký môn học trên máy tính theo quy trình đăng ký môn học qua mạng (đăng ký online)… của Học viện theo hình thức đào tạo tín chỉ.

– Tổ chức đăng ký môn học đối với học kỳ 2 (năm học 2014-2015) cho sinh viên các lớp trên theo quy định về đăng ký môn học trong đào tạo tín chỉ.

2. Thành phần tham gia:

– Đơn vị chủ trì: Phòng Giáo vụ.

– Đơn vị phối hợp: các Phòng: Tổng hợp, KTTC, CT&CTSV; Trung tâm đào tạo Đại học mở; Viện Công nghệ thông tin & Truyền thông, Viện Kinh tế Bưu điện và các Khoa đào tạo 1.

– Đối tượng tập huấn và đăng ký môn học: toàn bộ sinh viên thuộc khóa 2012, 2013 và 2014 hệ Cao đẳng, Đại học chính quy và một số sinh viên khóa trước đó học lại, học ghép (trừ các lớp chất lượng cao).

3. Thời gian và nội dung công việc hướng dẫn, đăng ký:

– Phương án tổ chức: Phòng Giáo vụ phối hợp với các Đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức cung cấp tài liệu, hướng dẫn đăng ký môn học theo quy trình tổ chức đào tạo tín chỉ đã ban hành. Cụ thể:

+  Bước 1: Sinh viên nghiên cứu chương trình, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy dự kiến trong học kỳ 2 (2014-2015) của Học viện và tiến hành đăng ký vào Phiếu đăng ký học phần (có xác nhận của Cố vấn học tập);

+  Bước 2: Ban cán sự các lớp tập hợp Phiếu đăng ký của sinh viên và nộp lại cho Phòng Giáo vụ. Phòng Giáo vụ sẽ tiến hành tổng hợp, rà soát và bố trí thời khóa biểu cụ thể cho các môn học sinh viên đã đăng ký.

+  Bước 3: Sinh viên đăng ký Thời khóa biểu cho các học phần đã đăng ký trên phần mềm hệ thống của Học viện theo từng thời gian cụ thể (Phụ lục kèm theo).

– Nội dung công việc chính:

+ Phổ biến Quy chế đào tạo, quy trình đăng ký; Kế hoạch đào tạo và kế hoạch giảng dạy dự kiến học kỳ 2 năm học 2014-2015.

+ Tập huấn, hướng dẫn đăng ký môn học cho sinh viên;

+ Tổ chức cho sinh viên đăng ký môn học vào phiếu đăng ký học phần;

+ Tổ chức cho sinh viên đăng ký thời khóa biểu online trên hệ thống;

+ Xử lý các trường hợp đăng ký môn học không theo quy định.

+ Tổ chức đăng ký bổ sung điều chỉnh.

–  Chi tiết kế hoạch thời gian triển khai cho các Khóa/Hệ/Ngành tại phụ lục kèm theo.

          4. Nội dung cụ thể: Download các file kèm

Trân trọng ./.

Tải về:

Kế hoạch số 860/KH-HV triển khai đăng ký môn học (Cập nhật 04/11/2014)
Công văn 157/CV-GV triển khai đăng ký môn học theo kế hoạch 860/KH-HV (cập nhật 10/11/2014)
Phụ lục 1 (kèm CV 157/CV-GV)
Phụ lục 2 (Bổ sung môn học khóa 2014 – cập nhật 22/12/2014)
Phụ lục 3 (kèm CV 157/CV-GV)
Phụ lục 4 (kèm CV 157/CV-GV)
Hướng dẫn tóm tắt ĐKMH (HK 2 năm học 2014-2015)Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2014-2015 ( Dự kiến – cập nhật 23/12/2014)