Kế hoạch triển khai tập huấn, tổ chức đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2015-2016

Thông báo V/v: Kết quả học tập năm học và kết quả tích lũy tính đến hết học kỳ 1 năm học 2014-2015
15/05/2015
Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo Hà Đông (Đợt tháng 6/2015)
26/05/2015

Phòng Giáo vụ thông báo:

Ngày 19/05/2015

          Thay đổi tên môn học các lớp D12KT và D12VT. Đề nghị các sinh viên download file kèm và ghi phiếu đăng ký môn học đúng theo CTĐT.

—————————————————————————————————————————————————–

Phòng Giáo vụ thông báo:

Ngày 15/05/2015

           Điều chỉnh 1 số môn học trong chương trình đào tạo của 1 số ngành, đề nghị các sinh viên download file kèm (cuối trang); nghiên cứu và điều chỉnh trong phiếu đăng ký môn học của mình.

—————————————————————————————————————————————————–

Phòng Giáo vụ thông báo: 34/CV-GV

Ngày 05/05/2015:

Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV;

–           Giảng viên CVHT các lớp ĐH, CĐ chính quy khóa 2012, 2013, 2014;

–       Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy khóa 2012, 2013, 2014 và LT khóa 2014.

       Thực hiện triển khai kế hoạch cho sinh viên đăng ký lớp học phần trên hệ thống đối với các lớp đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy khóa 2012, 2013, 2014 theo kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2015-2016, phòng Giáo vụ kính đề nghị các Khoa đào tạo 1, các Viện, giảng viên là CVHT và yêu cầu các lớp sinh viên nêu trên triển khai các công việc cụ thể sau:

            1. Các Khoa/Viện đôn đốc các giảng viên là CVHT thực hiện nghiêm nhiệm vụ CVHT đối với các lớp sinh viên do mình quản lý.

2. Phòng CT&CTSV đôn đốc sinh viên đi nghe tập huấn đầy đủ.

            3. Giảng viên CVHT căn cứ khung thời gian tổ chức đăng ký (gửi kèm),  họp lớp sinh viên để nắm bắt tình hình cũng như tư vấn cho sinh viên lập kế hoạch học tập học kỳ I năm học 2015-2016 và ký xác nhận Phiếu đăng ký lớp học phần cho sinh viên (phụ lục1).

            4. Triệu tập sinh viên các lớp đi tập huấn (theo lịch gửi kèm) để nghe hướng dẫn đăng ký học tập theo kế hoạch và đăng ký học lại, cải thiện. Ban cán sự nhận tài liệu sau đó tổ chức cho sinh viên trong lớp đăng ký môn học.

 5.  Sinh viên căn cứ vào Danh mục các môn học theo kế hoạch (phụ lục2), cùng với sự tư vấn của CVHT, đăng ký các môn học và xin xác nhận của CVHT. Ban cán sự lớp tổng hợp kết quả đăng ký môn học của lớp mình (phụ lục 3) và nộp về Bộ phận một cửa – phòng Giáo vụ cùng với toàn bộ bản đăng ký môn học của cá nhân sinh viên (bản chính – bản có xác nhận của CVHT) không muộn hơn ngày cuối cùng của thời gian đăng ký Phiếu đăng ký học phần.

6. Sinh viên sau khi đăng ký vào Phiếu đăng ký học phần phải lưu một bản và bắt buộc

phải đăng ký trên hệ thống (đăng ký online) để nhận lịch học và danh sách Lớp môn học.

       Kính đề nghị các Khoa/Viện, CVHT thực hiện và yêu cầu các lớp sinh viên triển khai các nội dung trên để đảm bảo kế hoạch đào tạo của Học viện. Sau thời gian quy định, những sinh viên nào không nộp Phiếu đăng ký được xem như không đăng ký học tập trong học kỳ I năm học 2015-2016.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo vụ hoặc xem trên website http://ptit.edu.vn/wps/portal/ giaovu hoặchttp://qldt.ptit.edu.vn (Các phụ lục xem ở website trên).

Trân trọng

———————————————————————————————————————————–
Ngày 22/04/2015

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI TẬP HUẤN, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 1 (2015-2016)

ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐH, CĐ CHÍNH QUY KHÓA 2012, 2013, 2014 – CƠ SỞ HÀ NỘI

 Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 và kế hoạch công tác năm 2015 của Học viện. Học viện thông báo kế hoạch triển khai tập huấn đăng ký môn học và tổ chức đăng ký môn học của Học kỳ I (năm học 2015-2016) cho các lớp sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chính quy khóa 2012, 2013 và 2014 như sau:

1. Mục đích:

– Tổ chức, tập huấn, hướng dẫn cho sinh viên khóa 2012, 2013, 2014 (hệ ĐH, CĐ chính quy) nắm rõ các quy định về đào tạo tín chỉ; quy định đăng ký học phần vào phiếu đăng ký và các thao tác đăng ký môn học trên máy tính theo quy trình đăng ký môn học qua mạng đăng ký online)… của Học viện theo hình thức đào tạo tín chỉ.

– Tổ chức đăng ký môn học đối với học kỳ I (năm học 2015-2016) cho sinh viên các lớp trên theo quy định về đăng ký môn học trong đào tạo tín chỉ.

2. Thành phần tham gia:

– Đơn vị chủ trì: Phòng Giáo vụ.

– Đơn vị phối hợp: các Phòng Tổng hợp, KTTC, CT&CTSV, Trung tâm đào tạo Đại học mở, Viện Công nghệ thông tin & Truyền thông CDIT, các Khoa đào tạo 1.

– Đối tượng tập huấn và đăng ký môn học: toàn bộ sinh viên thuộc khóa 2012, 2013, 2014 hệ Cao đẳng, Đại học chính quy và một số sinh viên khóa trước đó học lại, học ghép (trừ các lớp chất lượng cao).

3. Thời gian và nội dung công việc hướng dẫn, đăng ký:

– Phương án tổ chức: Phòng Giáo vụ phối hợp với các Đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức cung cấp tài liệu, hướng dẫn đăng ký môn học theo quy trình tổ chức đào tạo tín chỉ đã ban hành. Cụ thể:

+  Bước 1: Sinh viên nghiên cứu chương trình, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy dự kiến trong học kỳ 1 (2015-2016) của Học viện và tiến hành đăng ký vào Phiếu đăng ký học phần (có xác nhận của Cố vấn học tập);

+  Bước 2: Ban cán sự các lớp tập hợp Phiếu đăng ký của sinh viên và nộp lại cho Phòng Giáo vụ. Phòng Giáo vụ sẽ tiến hành tổng hợp, rà soát và bố trí thời khóa biểu cụ thể cho các môn học sinh viên đã đăng ký.

+  Bước 3: Sinh viên đăng ký Thời khóa biểu cho các học phần đã đăng ký trên phần mềm hệ thống của Học viện theo từng thời gian cụ thể (Phụ lục kèm theo).

– Nội dung công việc chính:

+ Phổ biến Quy chế đào tạo, quy trình đăng ký; Kế hoạch đào tạo và kế hoạch giảng dạy dự kiến học kỳ 1 năm học 2015-2016.

+ Tập huấn, hướng dẫn đăng ký môn học cho sinh viên;

+ Tổ chức cho sinh viên đăng ký môn học vào phiếu đăng ký học phần;

+ Tổ chức cho sinh viên đăng ký thời khóa biểu online trên hệ thống;

+ Xử lý các trường hợp đăng ký môn học không theo quy định;

+ Tổ chức đăng ký bổ sung điều chỉnh.

Chi tiết kế hoạch thời gian triển khai cho các Khóa/Hệ/Ngành tại phụ lục kèm theo.

Tải về:

Toàn văn kế hoạch triển khai đăng ký + phụ lục (cập nhật 22/04/2015)
Toàn văn thông báo tổ chức đăng ký + phụ lục thời gian (cập nhật 05/05/2015)
Phụ lục 1- Phiếu Đăng ký
Phụ lục 2: Chương trình đào tạo học kỳ 1 năm học 2015-2016 (cập nhật 19/05/2015)
Phụ lục 3: Mẫu tổng hợp đăng ký
Phụ lục 4: Điều chỉnh đăng ký