Kế hoạch tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa 2018 -2022 (cơ sở đào tạo hà nội)

Thông báo: V/v Mức thu học phí năm học 2022-2023
05/07/2022
Thông báo: V/v Chi trả tiền học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2021-2022
12/07/2022

Kính gửi: Sinh viên các ngành Kế toán, Marketing, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Truyền thông đa phương tiện khóa 2018-2022.

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 và căn cứ đề nghị của Khoa chuyên môn, Học viện sẽ tổ chức các Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp (ĐAKL), cụ thể như sau:

1- Ngành kế toán:

Hội đồng Thời gian Địa điểm
Hội đồng số 1 Ngày 13,14,15,16 và ngày 17/07/2022 701 – A2
Hội đồng số 2 Ngày 13,14,15,16 và ngày 17/07/2022 601 – A2
Hội đồng số 3 Ngày 13,14,15,16 và ngày 17/07/2022 501 – A2

2- Ngành Marketing:

Hội đồng Thời gian Địa điểm
Hội đồng số 1 Ngày 14,15,16 và ngày 17/07/2022 G02 – A2
Hội đồng số 2 Ngày 14,15,16 và ngày 17/07/2022 G03 – A2

3- Ngành Quản trị kinh doanh

Hội đồng Thời gian Địa điểm
Hội đồng số 1 Ngày 16,17 và ngày 18/07/2022 101 – A2
Hội đồng số 2 Ngày 16,17 và ngày 18/07/2022 102 – A2
Hội đồng số 3 Ngày 16,17 và ngày 18/07/2022 104 – A2
Hội đồng số 4 Ngày 16,17 và ngày 18/07/2022 105 – A2

4- Ngành thương mại điện tử

Hội đồng Thời gian Địa điểm
Hội đồng số 1 Ngày 19 và ngày 20/07/2022 101 – A2
Hội đồng số 2 Ngày 19 và ngày 20/07/2022 102 – A2
Hội đồng số 3 Ngày 19 và ngày 20/07/2022 104 – A2
Hội đồng số 4 Ngày 19 và ngày 20/07/2022 105 – A2

5- Ngành Truyền thông đa phương tiện:

Hội đồng Thời gian Địa điểm
Hội đồng số 1 Ngày 21,22,23 và ngày 24/07/2022 G02 – A2
Hội đồng số 2 Ngày 21,22,23 và ngày 24/07/2022 G03 – A2

Trân trọng thông báo ./.