Kế hoạch thực tập – thi tốt nghiệp các lớp liên thông CĐ – ĐH chính quy khóa 2012 (L12VT, L12CN)

Kế hoạch thực tập – thi tốt nghiệp các lớp cao đẳng chính quy khóa 2011
02/12/2013
Thông báo: Điều chỉnh lịch thi trong kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2013-2014
03/12/2013

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP

 

Các lớp: Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy – Khóa 2012-2014

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014 (QĐ số 346/QĐ-HV ngày 17-5-2013), căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2012- 2014, Học viện thông báo kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức thực hành chuyên sâu, thực tập tốt nghiệp, thi, làm ĐA/KLTN tốt nghiệp của các lớp hệ liên thông Cao đẳng- Đại học chính quy – Khóa 2012-2014 cho các đơn vị liên quan. Cụ thể như sau:

1. KHUNG KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

TT Ngành Lớp Sĩ số Thời gian thực tập của sinh viên Đơn vị tổ chức quản lý Ghi chú
1.        ĐTVT L12VT1,2,3,4 202 02 tuần (Từ 30/12 – 10/01/2014) Khoa VT1 Thực hành chuyên sâu
2.        L12VT2,3 53, 49 04 tuần (Từ 13/01-23/02/2014) Khoa VT1 Thực tập cơ sở (TTTN)
3.        L12VT1,4 54, 46 Viện KHKTBĐ
4.        CNTT L12CN1-4 172 06 tuần (Từ30/12/2013 đến 23/02/2014) Khoa CNTT1  
5.        L12CN5-8 155 Viện CDIT  

II. KẾ HOẠCH THỰC TẬP, THI TỐT NGHIỆP:

Có phụ lục chi tiết theo các ngành, lớp kèm theo.

III. TỔ CHỨC QUẢN LÝ, HƯỚNG DẪN THỰC TẬP, THI TỐT NGHIỆP

 1. Trách nhiệm, quyền lợi và quy trình tổ chức quản lý, hướng dẫn thực tập, thi tốt nghiệp của các đơn vị có liên quan trong công tác thực tập, thi tốt nghiệp được quy định tại: “Quy định về tổ chức thực tập, thi tốt nghiệp cao đẳng, đại học của Học viện” và “Quy trình tổ chức thực tập tốt nghiệp của Học viện” ban hành kèm theo các quyết định số 922, 923/QĐ-HV, ngày 15/11/2011 của Giám đốc Học viện.

Trong quá trình tổ chức thực tập, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện tối đa cho sinh viên được thực tập tại cơ quan, doanh nghiệp, địa phương mà sinh viên có nguyện vọng đăng ký thực tập (theo mẫu đơn kèm), Khoa /Viện cử Cán bộ/Giảng viên hướng dẫn theo dõi và phê duyệt nội dung thực tập, chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp.

2. Các Khoa/Viện:

a. Tổ chức, quản lý việc hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho các sinh viên, bao gồm:

Phổ biến, công bố đề cương thực tập;

– Hướng dẫn các lớp sinh viên đăng ký địa điểm. nội dung, phân nhóm;

Bố trí, phê duyệt nội dung, địa điểm, CB-GV hướng dẫn các nhóm (đặc biệt đối với sinh viên, nhóm sinh viên thực tập ngoài Học viện);

– Quản lý sinh viên trong quá trình thực tập;

– Chấm báo cáo thực tập;

Công bố đề cương, danh sách nhóm, phân công CB-GVHD và kết quả thực tập cho lớp sinh viên và phòng Giáo vụ để biết;

– Xác nhận kết quả công việc và thanh toán kinh phí thực tậ);

b. Đối với thi, làm ĐA/KLTN:

– Lập, phê duyệt. thông báo đề cương ôn thi tốt nghiệp;

– Cử giảng viên tham gia hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp và tổ chức thi tốt nghiệp;

– Tổ chức giao, hướng dẫn làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp và chấm thi, đồ án/khóa luận tốt nghiệp theo đúng kế hoạch, quy định của Học viện.

3. Phòng Giáo vụ: Chủ trì lập khung kế hoạch thực tập, thi tốt nghiệp; Cung cấp, công bố danh sách sinh viên các lớp; Phối hợp với Khoa/Viện trong việc thực hiện các thủ tục hành chính và quản lý sinh viên trong quá trình thực tập, phân công làm ĐA/KL tốt nghiệp; Lập lịch và tổ chức ôn thi tốt nghiệp; Thực hiện các thủ tục xét điều kiện dự thi, điều kiện xét tốt nghiệp và phê duyệt nhiệm vụ làm ĐA/KL tốt nghiệp. Xác nhận khối lượng, kết quả thực hiện công tác thực tập tốt nghiệp của các đơn vị, giảng viên.

4. Trung tâm KT&ĐBCLGD: Chủ trì lập kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp, đề xuất thành lập các hội đồng thi, tổ chức thi tốt, chấm ĐA/KL tốt nghiệp theo quy định.

   IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC TẬP, THI TỐT NGHIỆP:

1. Việc tính khối lượng giờ giảng, mức chi được thực hiện theo các quy định hiện hành của Học viện và kế hoạch hàng năm Học viện giao cho các đơn vị nghiên cứu và trên cơ sở khối lượng thực tế thực hiện.

2. Các Khoa/Viện: lập dự toán (nếu có trình Lãnh đạo Học viện phê duyệt để thực hiện. Tổng hợp, đề nghị Học viện thanh toán toán kinh phí tổ chức thực tập (chi giao dịch với đơn vị nhận sinh viên thực tập, chi trả cán bộ cán bộ hướng dẫn của đơn vị nhận sinh viên thực tập, chi công tác phí của CB-GVHD). Việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở: khối lượng, kết quả công việc thực tế thực hiện (danh sách phân nhóm, cử CB-GV hướng dẫn sinh viên thực tập, đơn vị thực tập ngoài, thời gian thực tập,..) và các chứng từ hoá đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định đối với các lớp sinh viên được Học viện được giao đơn vị tổ chức hướng dẫn thực tập.

3. Phòng Giáo vụ: Tính, xác định khối lượng: giờ giảng thực tập, làm ĐA/KL và hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp.

4. Trung tâm KT&ĐBCLGD: lập dự toán, thanh toán kinh phí tổ chức thi tốt nghiệp.

Học viện thông báo kế hoạch và yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tổ chức thực tập, thi tốt nghiệp của các lớp sinh viên nêu trên./.

Trân trọng ./.

Toàn văn thông báo: Download đính kèm “file 1”

File 1