Kế hoạch thực tập – thi, làm KLTN các lớp đại học chính quy ngành kế toán khóa 2010-2014 (D10KT)

Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp môn Triết học hệ LT CĐ-ĐH CQ L11 đợt 2
26/11/2013
Kế hoạch thực tập – thi tốt nghiệp các lớp cao đẳng chính quy khóa 2011
02/12/2013

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THI, LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 

Các lớp: Đại học chính quy ngành Kế toán niên khóa 2010-2014 (D10KT)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014 (QĐ số 346/QĐ-HV ngày 17-5-2013), căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2011- 2014, Học viện thông báo kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức thực tập tốt nghiệp; thi, làm Khóa luận tốt nghiệp của các lớp hệ Đại học chính quy – Khóa 2010-2014ngành Kế toán cho các đơn vị liên quan. Cụ thể như sau:

I. KHUNG KẾ HOẠCH THỰC TẬP, THI  TỐT NGHIỆP:

TT Nội dung công việc Thời gian Đơn vị phụ trách
1 Thực tập tốt nghiệp (6 tuần )    
Hướng dẫn, tổ chức cho SV đăng ký thực tập (1 buổi tại HT số 1). – 14h-16h  ngày 11/12/2013 Khoa TCKT
Phân nhóm, cử CB-GV hướng dẫn, duyệt đề cương thực tập (Danh sách nhóm, CB-GVHD, đề cương do Khoa phê duyệt thông báo cho sinh viên, GVHD và gửi về Phòng Giáo vụ trước ngày 29/12/2014) 12/12-22/12/2013  
Cấp giấy giới thiệu cho sinh viên thực tập lẻ, thực tập theo nhóm bên ngoài Học viện (nếu cần):GVHD hoặc sinh viên liên hệ trợ lý Khoa để nhận công văn, Giấy giới thiệu của Học viện. 23/12-30/12/2013 Phòng Giáo vụ cấp theo danh sách về Khoa,Viện trước ngày 10/01/2014
Thực tập theo nội dung, đề cương được phân công (06 tuần – không tính 02 tuần nghỉ tết âm lịch) 30/12/2013 đến 23/02/2014 Giảng viên hướng dẫn; sinh viên và nhóm sinh viên
Sinh viên viết, nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp cho GVHD, Bộ môn/Phòng (1 tuần) 24/02-02/03/2014
2 Khoa (Bộ môn) tổ chức chấm, công bố điểm thực tập (1 tuần) và gửi bảng điểm cho phòng Giáo vụ trước ngày 10/03/2014 03/03-09/03/2014 Khoa TCKT
3 Thi tốt nghiệp    
Lập, công bố đề cương ôn thi tốt nghiệp 24/02 – 09/03/2014 Khoa TCKT; Khoa CB1
Xét, công bố kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, làm Khóa luận tốt nghiệp. 10/03 – 16/03/2014 Phòng Giáo vụ sẽ thông báo kết quả trên Website
Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, ôn thi tốt nghiệp 3 môn (môn điều kiện , cơ sở và chuyên môn) theo lịch ôn thi. Làm ĐA/KL tốt nghiệp. (10 tuần) 08/04-25/05/2014 Phòng Giáo vụ sẽ thông báo kế hoạch chi tiết trên Website
Thi tốt nghiệp, Bảo vệ KLTN Tháng 06/2014
4 Thủ tục tốt nghiệp    
Chấm, công bố kết quả thi tốt nghiệp, làm ĐA/KL tốt nghiệp. 15/06 – 30/06/2014 Trung tâm KT&ĐBCLGD
Xét, công bố kết quả xét điều kiện tốt nghiệp 07/07 – 27/07/2014 Phòng Giáo vụ sẽ thông báo kết quả, lịch cụ thể trên Website
Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm, trả hồ sơ học sinh sinh viên được công nhận tốt nghiệp 04/08 – 11/08/2014
Cấp bằng tốt nghiệp Tháng 9-10/2014 Phòng Giáo vụ

 

Ghi chú:  

-Phòng HC-BV bố trí mở cửa và bố trí trang âm phục vụ trong  ngày 11/12/2013 theo lịch

-Phòng TCKT rà soát, thông báo, nhắc nợ, thu nợ học phí của sinh viên trước các thời điểm xét ĐKDTTN và TN.

II. TỔ CHỨC QUẢN LÝ, HƯỚNG DẪN THỰC TẬP, THI TỐT NGHIỆP

1. Trách nhiệm, quyền lợi và quy trình tổ chức quản lý, hướng dẫn thực tập, thi tốt nghiệp của các đơn vị có liên quan trong công tác thực tập, thi tốt nghiệp được quy định tại: “Quy định về tổ chức thực tập, thi tốt nghiệp cao đẳng, đại học của Học viện” và “Quy trình tổ chức thực tập tốt nghiệp của Học viện” ban hành kèm theo các quyết định số 922, 923/QĐ-HV, ngày 15/11/2011 của Giám đốc Học viện.

Trong quá trình tổ chức thực tập, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện tối đa cho sinh viên được thực tập tại cơ quan, doanh nghiệp, địa phương mà sinh viên có nguyện vọng đăng ký thực tập (theo mẫu đơn kèm), Khoa cử Giảng viên hướng dẫn theo dõi và phê duyệt nội dung thực tập, chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp.

2. Các Khoa:

a. Tổ chức, quản lý việc hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho các sinh viên, bao gồm:

Phổ biến, công bố đề cương thực tập;

– Hướng dẫn các lớp sinh viên đăng ký địa điểm. nội dung, phân nhóm;

Bố trí, phê duyệt nội dung, địa điểm, CB-GV hướng dẫn các nhóm (đặc biệt đối với sinh viên, nhóm sinh viên thực tập ngoài Học viện);

– Quản lý sinh viên trong quá trình thực tập;

– Chấm báo cáo thực tập;

Công bố đề cương, danh sách nhóm, phân công CB-GVHD và kết quả thực tập cho lớp sinh viên và phòng Giáo vụ để biết;

– Xác nhận kết quả công việc và thanh toán kinh phí thực tậ);

b. Đối với thi, làm ĐA/KLTN:

– Lập, phê duyệt. thông báo đề cương ôn thi tốt nghiệp;

– Cử giảng viên tham gia hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp và tổ chức thi tốt nghiệp;

– Tổ chức giao, hướng dẫn làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp và chấm thi, đồ án/khóa luận tốt nghiệp theo đúng kế hoạch, quy định cảu Học viện.

3. Phòng Giáo vụ: Chủ trì lập khung kế hoạch thực tập, thi tốt nghiệp; Cung cấp, công bố danh sách sinh viên các lớp; Phối hợp với Khoa trong việc thực hiện các thủ tục hành chính và quản lý sinh viên trong quá trình thực tập, phân công làm ĐA/KL tốt nghiệp; Lập lịch và tổ chức ôn thi tốt nghiệp; Thực hiện các thủ tục xét điều kiện dự thi, điều kiện xét tốt nghiệp và phê duyệt nhiệm vụ làm ĐA/KL tốt nghiệp. Xác nhận khối lượng, kết quả thực hiện công tác thực tập tốt nghiệp của các đơn vị, giảng viên.

4. Trung tâm KT&ĐBCLGD: Chủ trì lập kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp, đề xuất thành lập các hội đồng thi, tổ chức thi tốt, chấm ĐA/KL tốt nghiệp theo quy định.

   IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC TẬP, THI TỐT NGHIỆP:

1. Việc tính khối lượng giờ giảng, mức chi được thực hiện theo các quy định hiện hành của Học viện và kế hoạch hàng năm Học viện giao cho các đơn vị nghiên cứu và trên cơ sở khối lượng thực tế thực hiện.

2. Các Khoa: lập dự toán (nếu có trình Lãnh đạo Học viện phê duyệt để thực hiện. Tổng hợp, đề nghị Học viện thanh toán toán kinh phí tổ chức thực tập (chi giao dịch với đơn vị nhận sinh viên thực tập, chi trả cán bộ cán bộ hướng dẫn của đơn vị nhận sinh viên thực tập, chi công tác phí của CB-GVHD). Việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở: khối lượng, kết quả công việc thực tế thực hiện (danh sách phân nhóm, cử CB-GV hướng dẫn sinh viên thực tập, đơn vị thực tập ngoài, thời gian thực tập,..) và các chứng từ hoá đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định đối với các lớp sinh viên được Học viện được giao đơn vị tổ chức hướng dẫn thực tập.

3. Phòng Giáo vụ: Tính, xác định khối lượng: giờ giảng thực tập, làm ĐA/KL và hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp.

4. Trung tâm KT&ĐBCLGD: lập dự toán, thanh toán kinh phí tổ chức thi tốt nghiệp.

Học viện thông báo kế hoạch và yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tổ chức thực tập, thi tốt nghiệp của các lớp sinh viên nêu trên./.

Trân trọng ./.

Toàn văn thông báo: (Download file 1)

File 1