Cơ sở Hà Nội

Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông (15 học viên)

Chuyên ngành Hệ thống thông tin (15 học viên)

Chuyên ngành Khoa học máy tính (12 học viên)